ოთხი უნიკალური სამკაულის ისტორია, რომელიც უძველეს მდიდრულ აკლდამებში აღმოაჩინეს

სამ­კა­უ­ლი­სად­მი ადა­მი­ა­ნის ინ­ტე­რე­სი უძ­ვე­ლე­სი დრო­ი­დან იღებს სა­თა­ვეს.

 

ჯერ კი­დევ ქვის ხა­ნის პე­რი­ოდ­ში ჩნდე­ბა სამ­კა­უ­ლის პირ­ვე­ლი ნი­მუ­შე­ბი. დღეს ჩვე­ნამ­დე მოღ­წე­ულ უძ­ვე­ლეს სამ­კა­უ­ლად მიჩ­ნე­უ­ლია სამ­ხრეთ აფ­რი­კა­ში, ბლომ­ბო­სის გა­მოქ­ვა­ბულ­ში აღ­მო­ჩე­ნი­ლი ნი­ჟა­რის მძი­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც, და­ახ­ლო­ე­ბით 75000 – 100000 წლით თა­რიღ­დე­ბა.

 

 

რაც შე­ე­ხე­ბა ქარ­თულ სამ­კა­ულს, ის, გარ­და იმი­სა, რომ მრა­ვალ სა­უ­კუ­ნეს ით­ვლის, სა­ოც­რად შთამ­ბეჭ­და­ვი და ორი­გი­ნა­ლუ­რიც არის. აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბას იწ­ვევს ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი მხატ­ვრუ­ლი ხე­ლოს­ნო­ბის გან­ვი­თა­რე­ბის დონე. უნი­კა­ლუ­რი ექ­სპო­ნა­ტე­ბი მოწ­მო­ბენ, რომ ქარ­თუ­ლი სამ­კა­უ­ლის ფე­ნო­მე­ნი გა­ცი­ლე­ბით მე­ტია ვიდ­რე უბ­რა­ლოდ სამ­კა­უ­ლი და მო­სარ­თა­ვი. მათ­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბით შეგ­ვიძ­ლია მთლი­ა­ნად ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის ის­ტო­რია აღ­ვად­გი­ნოთ, დრო­ში ვი­მოგ­ზა­უ­როთ.

 

 

ოქ­როს თავ­სამ­კა­უ­ლის დე­ტა­ლე­ბი, სა­ყუ­რე­ე­ბი, ყელ­სა­ბა­მე­ბი, სა­კი­დე­ბი, მძი­ვე­ბი, ქსო­ვილ­ზე და­სა­კე­რე­ბე­ლი ფირ­ფი­ტე­ბი.... - სა­ქარ­თვე­ლოს მუ­ზე­უ­მებ­ში და­ცუ­ლი სამ­კა­უ­ლის ნი­მუ­შე­ბი მიგ­ვა­ნიშ­ნე­ბენ იმა­ზე, თუ რო­გო­რე­ბი იყ­ვნენ ჩვე­ნი წი­ნაპ­რე­ბი, ვინ ქმნი­და ამ სამ­კა­უ­ლებს და ვინ იყ­ვნენ ისი­ნი, ვინც მათ ატა­რებ­და.

 

 

კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის უნი­კა­ლუ­რი ნი­მუ­შე­ბის შე­სა­ხებ AMBEBI.GE არ­ქე­ო­ლოგს, სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მის უფ­როს მეც­ნი­ერ-თა­ნამ­შრო­მელს ანა ჭყო­ნი­ას ესა­უბ­რა.

 

 

“სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სამ­კა­უ­ლის ყვე­ლა­ზე ად­რე­უ­ლი ნი­მუ­შე­ბი ცნო­ბი­ლია ძვე­ლი ქვის ხა­ნი­დან, უფრო ზუს­ტად, ზედა პა­ლე­ო­ლი­თის მღვი­მე­ე­ბი­დან. აქე­დან და­წყე­ბუ­ლი სამ­კა­უ­ლი გახ­და ადა­მი­ა­ნის ყო­ფის გა­ნუ­ყო­ფე­ლი ნა­წი­ლი - მისი მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი და სუ­ლი­ე­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­მომ­ხატ­ვე­ლი. სამ­კა­ულ­ში აი­რეკ­ლა გარ­კვე­უ­ლი ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რი ეტა­პის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ნიშ­ნე­ბი, აგ­რეთ­ვე, სო­ცი­ა­ლურ-ეკო­ნო­მი­კუ­რი თუ კულ­ტუ­რუ­ლი პრო­ცე­სე­ბი; გამ­ჟღავ­ნდა კონ­კრე­ტუ­ლი ეპო­ქის ყვე­ლა სი­ახ­ლე - მა­სა­ლის, ფორ­მის და მხატ­ვრუ­ლი სტი­ლის სა­ხით. სამ­კა­უ­ლის ევო­ლუ­ცი­ა­ში დიდი როლი ითა­მა­შა ლი­თო­ნის ათ­ვი­სე­ბამ. თან­და­თა­ნო­ბით ადა­მი­ან­თა ცნო­ბი­ე­რე­ბა­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლი ად­გი­ლი და­იმ­კვიდ­რა ოქ­როს სამ­კა­ულ­მა, რო­მელ­მაც, მხატ­ვრულ-ეს­თე­ტი­კურ და რე­ლი­გი­ურ-რი­ტუ­ა­ლურ ფუნ­ქცი­ას­თან ერ­თად, შე­ი­ძი­ნა სო­ცი­ა­ლუ­რი სტა­ტუ­სიც. ოქ­როს სამ­კა­ულ­ში აი­სა­ხა ად­გი­ლობ­რი­ვი მხატ­ვრუ­ლი ხე­ლოს­ნო­ბის ტრა­დი­ცი­ე­ბი და თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი, აგ­რეთ­ვე, გარე სამ­ყა­როს­თან კონ­ტაქ­ტე­ბის შე­დე­გად, თა­ნად­რო­უ­ლი და­წი­ნა­უ­რე­ბუ­ლი კულ­ტუ­რუ­ლი ცენ­ტრე­ბი­დან შე­მოღ­წე­უ­ლი ზო­გა­დი მხატ­ვრუ­ლი ტენ­დენ­ცი­ე­ბი.“

 

 

AMBEBI.GE მო­გი­თხრობთ ოქ­როს სამ­კა­უ­ლის ოთხ გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­მორ­ჩე­ულ ნი­მუ­შ­ზე, რომ­ლე­ბიც მომ­დი­ნა­რე­ობს ძვე­ლი კოლ­ხე­თის ერთ-ერთი მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ცენ­ტრი­დან - ვა­ნის ნა­ქა­ლა­ქა­რი­დან, კერ­ძოდ, წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი კოლ­ხი ქა­ლე­ბის სა­მარ­ხე­ბი­დან: ოქ­როს დი­ა­დე­მა, ყელ­სა­ბა­მი, წყვი­ლი სა­ყუ­რე, აგ­რეთ­ვე, ოქ­როს ბალ­თა, აღ­მო­ჩე­ნი­ლი შემ­თხვე­ვით.

 

 

მხედ­რის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი სა­ყუ­რე­ე­ბი

 

1961 წლის აღ­მო­ჩე­ნებ­მა ვა­ნის ნა­ქა­ლა­ქარ­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გარ­და­ტე­ხა შე­ი­ტა­ნა ქარ­თუ­ლი, უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად, კოლ­ხუ­რი ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბის შეს­წავ­ლა­ში. არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ­მა ექ­სპე­დი­ცი­ამ, პირ­ვე­ლი ქარ­თვე­ლი ქალი - არ­ქე­ო­ლო­გის ნინო ხოშ­ტა­რი­ას ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით, გა­თხა­რა წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი ახალ­გაზ­რდა ქა­ლის მდიდ­რუ­ლი სა­მარ­ხი (რი­გით №6 სა­მარ­ხი, თა­რიღ­დე­ბა ძვ.წ. მე­ო­თხე სა­უ­კუ­ნის პირ­ვე­ლი ნა­ხევ­რით), რო­მე­ლიც დიდი რა­ო­დე­ნო­ბით შე­ი­ცავს ოქ­როს სამ­კა­ულს (1346 ერ­თე­ულს აღ­წევს). მათ შო­რის გან­სა­კუთ­რე­ბულ ად­გილს იკა­ვებს მხედ­რე­ბის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი წყვი­ლი სა­ყუ­რე და უკვე ნა­ხე­ვარ სა­უ­კე­ნე­ზე მე­ტია ამ სამ­კა­უ­ლის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი და აღ­ტა­ცე­ბა არ ნელ­დე­ბა. ვა­ნის სა­ყუ­რე­ე­ბი რამ­დე­ნი­მე ელე­მენ­ტი­სა­გან შედ­გე­ბა: ოვა­ლურ გახ­სნილ და ბო­ლო­ებ­გახ­ვრე­ტილ „რგოლ­ზე“ მოძ­რა­ვად და­მაგ­რე­ბუ­ლია „ბა­ქან­ზე“ მდგა­რი წყვი­ლი მხე­და­რი, ხოლო „ბა­ქან­ზე“ ძეწ­კვე­ბით - რკოს მსგავ­სი სა­კი­დე­ბი.

 

 

მხედ­რის და ცხე­ნის ფი­გუ­რე­ბი ფუ­ყეა, მხე­და­რი გა­მო­სა­ხუ­ლია ტან­საც­მლის გა­რე­შე, მხო­ლოდ წელ­ზე და­მაგ­რე­ბუ­ლია ქა­მა­რი და თე­ძოს­თან - კა­პარ­ჭი (სა­ის­რე). თავი ერ­თი­ა­ნად და­ფა­რუ­ლია მცი­რე ზო­მის ოქ­როს ბურ­თუ­ლე­ბით - ე.წ. ცვა­რა­თი (თმე­ბის ან ქუ­დის გა­მო­სახ­ვა). ცხე­ნის სხე­ულ­ზე ცვა­რა­თი შედ­გე­ნი­ლი სამ­კუ­თხე­დე­ბის რი­გე­ბია; შუბ­ლზე ცვა­რას­გან შედ­გე­ნი­ლი სამ­კუ­თხე­დია დას­მუ­ლი, რაც ცხო­ვე­ლის გა­მორ­ჩე­უ­ლო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლია - „ღვთის წილი“ ანუ საღვთო ცხო­ვე­ლია. ერთ სა­ყუ­რე­ზე, ცხე­ნის გა­ვა­ზე ასე­ვე ცვა­რა­თი გა­მოყ­ვა­ნი­ლია სვას­ტი­კას გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც ით­ვლე­ბა მზის სიმ­ბო­ლოდ, უწყვე­ტი მოძ­რა­ო­ბის ნი­შა­ნია და და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის ღვთა­ე­ბას­თან. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ სვას­ტი­კის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა ძვე­ლი კოლ­ხე­თის სხვა­დას­ხვა სა­ხის ძეგ­ლებ­ზე, მათ შო­რის ოქ­როს სამ­კა­ულ­ზე მი­უ­თი­თებს ამ უცხო წარ­მო­მავ­ლო­ბის სიმ­ბო­ლოს დამ­კვიდ­რე­ბას ძვე­ლი კოლ­ხე­ბის რე­ლი­გი­ურ აზ­როვ­ნე­ბა­ში.

 

 

 

 

ვა­ნის სა­ყუ­რე­ე­ბი კოლ­ხუ­რი ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბის ტი­პი­უ­რი სამ­კა­უ­ლია; ბუ­ნებ­რი­ვად ერ­წყმის კოლ­ხუ­რი ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბის ნი­მუ­შებს თა­ვი­სი მხატ­ვრუ­ლი სტი­ლით, აგ­რეთ­ვე, გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­თა ში­ნა­არ­სით (მხედ­რე­ბის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა უკავ­შირ­დე­ბა „დიდი დე­დის“ კულტს, მყა­რად და­ფუძ­ნე­ბულს ძველ კოლ­ხეთ­ში). ისი­ნი ჯერ­ჯე­რო­ბით ერ­თა­დერ­თია სა­ქარ­თვე­ლოს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, მრა­ვალ­რი­ცხო­ვან ოქ­როს სამ­კა­ულს შო­რის. მხო­ლოდ ერთი შემ­თხვე­ვაა ცნო­ბი­ლი მსგავ­სი სამ­კა­უ­ლის აღ­მო­ჩე­ნი­სა ქვე­მო ვოლ­გის­პი­რეთ­ში, სა­ზონ­კინ ბუ­გო­რის სა­მა­რო­ვან­ზე წარ­ჩი­ნე­ბუ­ლი სავ­რო­მა­ტის სა­მარხში. შეს­წავ­ლის სა­ფუძ­ველ­ზე გა­ირ­კვა, რომ ისიც ძვე­ლი კოლ­ხე­თის ერთ-ერთ სა­წარ­მოო ცენ­ტრშია დამ­ზა­დე­ბუ­ლი და ვა­ნის სა­ყუ­რე­ებ­თან ერ­თად კოლ­ხუ­რი ოქ­რომ­ჭედ­ლო­ბის თვალ­სა­ჩი­ნო ნი­მუ­შია.

 

 

მხედ­რის გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი სა­ყუ­რე­ე­ბი

 

 

ოქ­როს მრგვა­ლი ბალ­თა

 

ბალ­თა მა­მა­კა­ცი­სა და ლო­მის ბრძო­ლის რე­ლი­ე­ფუ­რი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბით, აღ­მოჩ­ნდა ვან­ში შემ­თხვე­ვით; 1929 წლი­დან და­ცუ­ლია ს. ჯა­ნა­ში­ას სა­ხე­ლო­ბის მუ­ზე­უმ­ში (სა­ქარ­თვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი მუ­ზე­უ­მი). ვან­სა და მის მი­და­მო­ებ­ში მა­ნამ­დე შემ­თხვე­ვით აღ­მო­ჩე­ნილ და უგზო-უკვლოდ და­კარ­გულ ოქ­როს სამ­კა­უ­ლე­ბი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ბალ­თა გა­მო­ნაკ­ლი­სია და ერთ-ერთი პირ­ველ­თა­გა­ნია, რო­მელ­მაც მი­აღ­წია მუ­ზე­უ­მამ­დე.

 

 

ბალ­თის რე­ლი­ე­ფუ­რი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა­ზე ასა­ხუ­ლია ჰე­რაკ­ლეს გმი­რო­ბე­ბის ციკ­ლი­დან ცნო­ბი­ლი ეპი­ზო­დი - ჰე­რაკ­ლეს ბრძო­ლას ნე­მე­ის ლომ­თან . ად­გი­ლობ­რივ­მა ხე­ლო­სან­მა გა­და­ა­მუ­შა­ვა ეს მითი. რო­გორც წესი, გა­მო­ი­სა­ხე­ბა ბოლო მო­მენ­ტი, როცა ბრძო­ლა მთავ­რდე­ბა. ლომი უძ­ლუ­რია, მომ­წყვდე­უ­ლია და ჰე­რაკ­ლე ამარ­ცხებს მას. ამ ბალ­თა­ზე კი ჰე­რაკ­ლე და ლომი არი­ან და­პი­რის­პი­რე­ბუ­ლი, მაგ­რამ გმი­რი არ ამარ­ცხებს ამ ლომს. მთა­ვა­რი აქ­ცენ­ტი არის გა­კე­თე­ბუ­ლი ლომ­ზე. ეს არის ერ­თა­დერ­თი ასე­თი სამ­კა­უ­ლი, სა­დაც ბრძო­ლის თემა შეც­ვლი­ლია . ლომი თავ­დამ­სხმე­ლია და არა მსხვერ­პლი. ამ შემ­თხვე­ვა­ში, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ლო­მის­თვის უპი­რა­ტე­სო­ბის მი­ნი­ჭე­ბა უკავ­შირ­დე­ბა ძვე­ლი აღ­მო­სავ­ლე­თის, კერ­ძოდ, აქე­მე­ნი­დუ­რი სამ­ყა­როს გავ­ლე­ნას, სა­დაც ლომი მი­იჩ­ნე­ო­და პო­ზი­ტი­ურ, მზის სიმ­ბო­ლოდ.

 

 

ოქ­როს დი­ა­დე­მა

 

ეს ოქ­როს დი­ა­დე­მა აღ­მო­ჩე­ნი­ლია ვა­ნის ერთ-ერთ მდიდ­რულ სა­მარხში, 1969 წელს აკა­დე­მი­კოს ოთარ ლორ­თქი­ფა­ნი­ძის ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბით. ამ დი­ა­დე­მას­თან ერ­თად აღ­მო­ჩე­ნი­ლია მთე­ლი კომ­პლექ­ტი, რა­მაც მა­შინ­ვე გა­მო­იწ­ვია დიდი გა­მოხ­მა­უ­რე­ბა მთელ მსოფ­ლი­ო­ში. მისი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლო­ბა იმა­ში იყო, რომ მა­შინ­ვე აღი­ა­რეს მისი უნი­კა­ლუ­რო­ო­ბა და ორი­გი­ნა­ლო­ბა. ეს არს ძი­რი­თა­დი რკა­ლი , დაგ­რე­ხი­ლი ფირ­ფი­ტე­ბით. მას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე და ეს­თე­ტი­კუ­რი სი­ლამ­ზე აქვს. რკა­ლი რომ­ბი­სე­ბუ­რი ფირ­ფი­ტე­ბით და კა­ვე­ბით. ეს რკა­ლი თავი ქა­ლის დი­ა­მეტრს აჭარ­ბებს და სა­ვა­რა­უ­დოდ იგი დიდ ვარ­ცხნი­ლო­ბა­ზე ან თავ­სა­ბუ­რავ­ზე გა­სა­კე­თე­ბე­ლი იყო. თითო ფირ­ფი­ტა­ზე თითო კა­ვია და ისი­ნი იკვრე­ბა.

 

 

 

 

ფირ­ტი­ტა­ზე არის რე­ლი­ე­ფუ­რი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბე­ბი, ერთ ფირ­ფი­ტა­ზე ორ ლომს მომ­წყვდე­უ­ლი ჰყავს შუ­ა­ში ხარი, მე­როე ფირ­ფი­ტა­ზე კი ორი ლომი ეჭი­დე­ბა ჯიხვს. ეს ფორ­მა კოლ­ხუ­რი კულ­ტუ­რის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი ფორ­მა რომ არის და ად­გილ­ზეა დამ­ზა­დე­ბუ­ლი ეჭვგა­რე­შეა. თუმ­ცა სი­უ­ჟე­ტია უნი­ვერ­სა­ლუ­რი. რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ კოლ­ხე­თი იყო გახ­სნი­ლი მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს­თვის, ჰქონ­და მჭიდ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბა მო­წი­ნა­ვე ქვეყ­ნებ­თან და ით­ვა­ლი­სიწ­ნებ­და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტენ­დენ­ცი­ებს. სი­უ­ჟე­ტი ახ­სნი­ლია რო­გორც სი­ცო­ცხლის და სიკ­ვდი­ლის ჭი­დი­ლი, მას აქვს სიმ­ბო­ლუ­რი რე­ლი­გი­უ­რი დატ­ვირ­თვა. სა­ვა­რა­უ­დოდ, ამ აკ­ლდა­მა­ში იყო დაკ­რძა­ლუ­ლი ქალი, რო­მე­ლიც ან ქუ­რუ­მი იყო , ან რა­ი­მე­ნა­ი­რად უკავ­შირ­დე­ბო­და სა­ტაძ­რო ცხოვ­რე­ბას. ფაქ­ტია, რომ ასე­თი მდიდ­რუ­ლი ინ­ვენ­ტა­რი მა­ღა­ლი რან­გის ქა­ლის შე­იძ­ლე­ბო­და ყო­ფი­ლი­ყო.

 

 

ოქ­როს დი­ა­დე­მა

 

 

კუს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი ყელ­სა­ბა­მი

 

ეს ყელ­სა­ბა­მიც აღ­მო­ჩე­ნი­ლია იმ მდიდ­რულ აკ­ლდა­მა­ში , რო­მელ­შიც დი­ა­დე­მა. ის მარ­თლაც ერ­თა­დერ­თი და უნი­კა­ლუ­რია. სა­ქარ­თვე­ლოს და მთე­ლი მსოფ­ლი­ოს მას­შტა­ბით ერ­თა­დერ­თია. ეს ყელ­სა­ბა­მი, რო­მე­ლიც შედ­გე­ბა კუს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი სა­კი­დე­ბის­გან დ მრგვალ სფე­რო­სე­ბუ­რი ოქ­როს მძი­ვე­ბის­გან. არის 30 მცი­რე ზო­მის კუ და ერთი ცენ­ტრა­ლუ­რი, მოზ­რდი­ლი კუ. გა­კე­თე­ბუ­ლია აქ­ცენ­ტი მოზ­რდილ კუზე, და­ნარ­ჩე­ნი რიტ­მუ­ლად, სფე­რო­სე­ბურ მძივ­თა მო­ნაც­ვლე­ო­ბით არის ჩამ­წკრი­ვე­ბუ­ლი. ულა­მა­ზე­სია ეს ჩრდი­ლე­ბის თა­მა­ში. ცვა­რა­სი და ოქ­როს ფირ­ფი­ტის ნა­წი­ლე­ბი დიდ ეფექტს იძ­ლე­ვა.

 

 

რე­გუ­ლა­რუ­ლად, ზო­ლე­ბად ან სამ­კუ­თხე­დე­ბად არის დაც­ვა­რუ­ლი. ასე­თი სა­ხის სტრუქ­ტუ­რა ყელ­სა­ბა­მის იმ დრო­ი­სათ­ვის არის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი. უფრო ად­რე­ულ პე­რი­ოდ­ში აქ­ცენ­ტის გა­რე­შე, ერთი ზო­მის სა­კი­დე­ბი იყო , ამ პე­რი­ო­დის­თვის , მე­ხუ­თე სა­უ­კუ­ნის­კენ კი უკვე ერთი, ცენ­ტრა­ლუ­რი სამ­კა­უ­ლის გა­მო­ყო­ფა ხდე­ბა. ამ სა­ერ­თო გავ­რცე­ლე­ბულ მო­დას მის­დევს ად­გი­ლობ­რი­ვი ხე­ლო­სა­ნიც და დიდი ზო­მის კუს აქ ჩარ­თვა ამის მა­ნიშ­ნე­ბე­ლია. ეს არ არის მხო­ლოდ დე­კო­რა­ტი­უ­ლი ფუნ­ქცი­ის. ამა­შიც , რო­გორც ყვე­ლა სა­კა­ულ­ში, არეკ­ლი­ლია იმ დრო­ის რე­ლი­გი­უ­რი წარ­მოდ­გე­ნე­ბი. კუ ნა­ყო­ფი­ე­რე­ბის ქალი ღვთა­ე­ბი­სერთ-ერთი ატ­რი­ბუ­ტია . კუ თვი­თონ ასე­თი გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლო­ში პირ­ვე­ლად გაჩ­ნდა. თუმ­ცა სხვა ქვეყ­ნის ხე­ლოვ­ნე­ბა­ში ცნო­ბი­ლია უძ­ვე­ლე­სი კუს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­ა­ნი სამ­კა­უ­ლე­ბი.

 

 

 

 

https://www.ambebi.ge/

წაკითხვა 517 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.