სექსუალური ძალადობა არასრულწლოვნებზე - "ხშირად მოძალადე ბავშვისთვის ახლობელი ადამიანი, ზოგჯერ ოჯახის წევრიცაა"

ზუს­ტი სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის დად­გე­ნა ბავ­შვთა მი­მართ სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძლა­დო­ბის ფაქ­ტებ­ზე სა­კი­თხის სპე­ცი­ფი­უ­რო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე საკ­მა­ოდ რთუ­ლია.

ხშირ შემ­თხვე­ვებ­ში ოჯა­ხე­ბი ცდი­ლო­ბენ, ასე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი არ გა­ახ­მა­უ­რონ, რად­გან ოჯა­ხის რე­პუ­ტა­ცი­ას უფრთხილ­დე­ბი­ან, ან თა­ვად ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი ბავ­შვე­ბი/მო­ზარ­დე­ბი ინა­ხა­ვენ ამას სა­ი­დუმ­ლოდ. თუმ­ცა სტა­ტის­ტი­კა მა­ინც არ­სე­ბობს და შე­იძ­ლე­ბა ით­ქვას, რომ ჩა­დე­ნი­ლი და­ნა­შა­უ­ლის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი საკ­მა­ოდ მა­ღა­ლი და სა­ყუ­რა­დღე­ბოა.

უახ­ლე­სი, 2019 წლის 3 თვის სტა­ტის­ტი­კით, გა­მო­ძი­ე­ბა არას­რულ­წლო­ვან­თან სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რის დამ­ყა­რე­ბის 40 შემ­თხვე­ვა­ზე და­ი­წყო. სქე­სობ­რი­ვი თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­სა და ხელ­შე­უ­ხებ­ლო­ბის წი­ნა­აღ­მდეგ 2019 წლის იან­ვარ-მარ­ტში ჯამ­ში 110 და­ნა­შა­უ­ლია რე­გოს­ტრი­რე­ბუ­ლი, სა­ი­და­ნაც მხო­ლოდ 38-ია გახ­სნი­ლი.

რაც შე­ე­ხე­ბა გა­სუ­ლი წლის მო­ნა­ცე­მებს, 2018 წელს არას­რულ­წლოვ­ნის მი­მართ სა­ვა­რა­უ­დო სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის 331 შემ­თხვე­ვა­ზე და­ი­წყო გა­მო­ძი­ე­ბა, მათ შო­რის იყო არას­რულ­წლოვ­ნის გა­უ­პა­ტი­უ­რე­ბის 26 სა­ვა­რა­უ­დო შემ­თხვე­ვა და გარ­ყვნი­ლი ქმე­დე­ბის 81 საქ­მე. აღ­სა­ნი­შა­ნა­ვია, რომ 2018 წელს 2017 წელ­თან შე­და­რე­ბით, ამ კა­ტე­გო­რი­ის და­ნა­შა­ულ­ზე არას­რულ­წლო­ვან­თა და მათი მშობ­ლე­ბის მხრი­დან მი­მარ­თვი­ა­ნო­ბის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გაზ­რდი­ლია

 რას გუ­ლის­ხმობს არას­რულ­წლო­ვან­ზე სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა ?

სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბა ბავ­შვებ­სა და მო­ზარ­დებ­ზე გუ­ლის­ხმობს ბავ­შვის/მო­ზარ­დის გა­მო­ყე­ნე­ბას სექ­სუ­ა­ლუ­რი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბე­ბის და­საკ­მა­ყო­ფი­ლებ­ლად. იგი არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა მხო­ლოდ სქე­სობ­რი­ვი კონ­ტაქ­ტის დამ­ყა­რე­ბით, არა­მედ მო­ი­ცავს ქმე­დე­ბა­თა ფარ­თო სპექტრს, რო­გო­რი­ცაა: ერო­ტი­უ­ლი ელ­ფე­რის ალერ­სი, შე­ხე­ბა, სა­კუ­თა­რი სა­ს­ქე­სო ორ­გა­ნო­ე­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბა, პორ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი სუ­რა­თე­ბის გა­და­ღე­ბა, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ში­ნა­არ­სის კად­რე­ბის ან პორ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ჟურ­ნა­ლე­ბის ნახ­ვის ხელ­შე­წყო­ბა და სხვა. ასე­თი ქმე­დე­ბე­ბი ჩა­ით­ვლე­ბა სექ­სუ­ა­ლურ ძა­ლა­დო­ბად, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, იყო თუ არა თან­ხმო­ბა ბავ­შვის მხრი­დან, რად­გან ერ­თის მხრივ, ბავ­შვზე ზე­გავ­ლე­ნის მოხ­დე­ნა იო­ლია, მით უფრო, რომ მო­ძა­ლა­დე თა­ვი­სი მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად ხში­რად მი­მარ­თავს ტყუ­ილს, მუ­ქა­რას ან შან­ტაჟს; მე­ო­რეს მხრივ კი ბავ­შვს არ შე­უძ­ლია ამ ქმე­დე­ბა­თა მნიშ­ვნე­ლო­ბის გა­გე­ბა, მათი სწო­რად შე­ფა­სე­ბა.

სა­ხალ­ხო დამ­ცველ­მა, თა­ვის 2018 წლის სა­პარ­ლა­მენ­ტო ან­გა­რიშ­ში ყუ­რა­დღე­ბა გა­ა­მახ­ვი­ლა ბავ­შვთა მი­მართ სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის პრობ­ლე­მა­ზე და მთა­ვა­რი რე­კო­მენ­და­ცი­ე­ბი გას­ცა. დო­კუ­მენ­ტის მი­ხედ­ვით, ერთ-ერთ მთა­ვარ გა­მოწ­ვე­ვას წარ­მო­ად­გენს ის, რომ სა­ხელ­მწი­ფოს კონ­კრე­ტუ­ლი სა­მოქ­მე­დო გეგ­მა და რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ის კონ­ცეფ­ცია არა­სა­სურ­ვე­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის ქმე­დე­ბე­ბის­გან ბავ­შვე­ბის და­სა­ცა­ვად ამ დრომ­დე არ შე­უ­მუ­შა­ვე­ბია. ან­გა­რი­შის თა­ნახ­მად, სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ხშირ შემ­თხვე­ვებ­ში, ბავ­შვებს არ აქვთ სა­თა­ნა­დო ინ­ფორ­მა­ცია, თუ ვის უნდა მი­მარ­თონ რა­ი­მე სა­ხის ძა­ლა­დო­ბის, მათ შო­რის, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის არა­სა­სურ­ვე­ლი ქმე­დე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.

"მი­უ­ხე­და­ვად პრობ­ლე­მის მას­შტა­ბე­ბი­სა, სა­ხელ­მწი­ფო სა­ზო­გა­დო­ე­ბი­სა და გან­სა­კუთ­რე­ბით, ბავ­შვე­ბი­სათ­ვის ხელ­მი­საწ­ვდომ ფორ­მატ­ში სა­ინ­ფორ­მა­ციო აქ­ტი­ვო­ბებ­სა და კამ­პა­ნი­ებს არ აწარ­მო­ებს. ზო­გადსა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო აქ­ტი­ვო­ბე­ბის სა­ხით შე­სა­ბა­მი­სი სწავ­ლე­ბა არ მიმ­დი­ნა­რე­ობს. არაპ­რო­პორ­ცი­უ­ლად მცი­რეა და სა­ჭი­რო­ე­ბებ­ზე ნაკ­ლე­ბად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია სო­ცი­ა­ლუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ა­გენ­ტოს რე­გი­ო­ნებ­ში და­ზა­რა­ლე­ბულ­ბავ­შვებ­თან მო­მუ­შა­ვე ფსი­ქო­ლოგ­თა რი­ცხვი", - ნათ­ქვა­მია სა­ხალ­ხო დამ­ცვე­ლის ან­გა­რიშ­ში.

არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია "ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ცენ­ტრის" ად­ვო­კა­ტი დი­მიტ­რი ნო­ზა­ძემ AMBEBI.GE-ს სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი 9 წლის გო­გო­ნას ანო­ნი­მუ­რი ის­ტო­რია მი­ა­წო­და:

"გო­გო­ნას დედა აი­ძუ­ლებ­და, რომ გა­და­ე­ღო პორ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ხა­სი­ა­თის ვი­დე­ო­ე­ბი და ფო­ტო­ე­ბი, რო­მელ­საც ინ­ტერ­ნე­ტის სა­შუ­ა­ლე­ბით გზავ­ნი­და და ყიდ­და. შემ­დეგ ეს ბავ­შვი წა­იყ­ვა­ნა თბი­ლის­ში მდე­ბა­რე ერთ-ერთ სას­ტუმ­რო­ში, შე­ახ­ვედ­რა ამ კაცს, რო­მელ­მაც ბავ­შვზე იძა­ლა­და. ეუბ­ნე­ბო­და ტან­საც­მე­ლი გა­ე­ხა­და, გა­შიშ­ვლე­ბუ­ლი­ყო და მო­ფე­რე­ბო­და. ამ ქმე­დე­ბე­ბის ვი­დე­ო­მა­სა­ლა არ­სე­ბობს და ის ვნა­ხე, ძლი­ან მძი­მე სა­ყუ­რე­ბე­ლია და აღ­სა­წე­რია ეს ყვე­ლა­ფე­რი".

ფსი­ქო­ლო­გი ქე­თე­ვან ფი­ლა­უ­რი AMBEBI.GE- სთან იმ ნე­გა­ტი­ურ შე­დე­გებ­ზე სა­უბ­რობს, რა­მაც შე­საძ­ლოა თავი იჩი­ნოს რო­გორც სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბი­დან და­უ­ყოვ­ნებ­ლივ, ისე გარ­კვე­უ­ლი დრო­ის გას­ვლის შემ­დეგ, ზრდას­რუ­ლო­ბის ასაკ­შიც.

"ეს პრობ­ლე­მა მუ­დამ არ­სე­ბობ­და, დღე­საც არ­სე­ბობს რო­გორც სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ისე - მთელ მსოფ­ლი­ო­ში, ყვე­ლა სო­ცი­ა­ლურ ფე­ნა­ში. ეს უდი­დეს ზი­ანს აყე­ნებს ბავ­შვს რო­გორც ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი, ისე ფი­ზი­კუ­რი თვალ­საზ­რი­სით. რაც უფრო ად­რე­ულ ასაკ­ში ხდე­ბა და გან­მე­ო­რე­ბი­თია უფრო მე­ტია ზი­ა­ნი. ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც მო­ძა­ლა­დე ძი­რი­თა­დად არის ბავ­შვის­თვის ნაც­ნო­ბი, ახ­ლო­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი, ზოგ­ჯერ ოჯა­ხის წევ­რიც, რო­მე­ლიც არის ბავ­შვთან ნდო­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, ან შე­უძ­ლია ნდო­ბა ად­ვი­ლად მო­ი­პო­ვოს. ეს ბავ­შვში პირ­ველ რიგ­ში დაბ­ნე­უ­ლო­ბას იწ­ვევს. ბავ­შვებს ადა­მი­ა­ნე­ბის შე­სა­ხებ წარ­მოდ­გე­ნე­ბი უყა­ლიბ­დე­ბათ სხვა, მათ­თვის ახ­ლო­ბელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბით. ასეთ შემ­თხე­ვა­ში ის იღებს გა­მოც­დი­ლე­ბას, რომ მის­თვის ახ­ლო­ბელ, უფ­როს ადა­მი­ანს მო­აქვს ტკი­ვი­ლი და ეს არის ძა­ლი­ან ტრავ­მუ­ლი მის­თვის. მან არ იცის, ვის ენ­დოს და ვის არა, კარ­გავს ნდო­ბას ყვე­ლას მი­მართ. ამ გა­მოც­დი­ლე­ბას ახა­სი­ა­თებს მრა­ვა­ლი სიმპტო­მი, თავ­დაც­ვის პოზა, სექ­სუ­ა­ლუ­რი კონ­ტაქ­ტი­დან თა­ვის არი­დე­ბა, უკვე ზრდას­რულ ასაკ­ში. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს ფაქ­ტი დას­რულ­და შე­იძ­ლე­ბა წარ­სუ­ლის გან­ცდე­ბი მის ფიქ­რებ­ში პერ­მა­ნენ­ტუ­ლად შე­იჭ­რას. იმის ნაც­ვლად რომ მო­ზარ­დმა ითა­მა­შოს, გა­ნათ­ლე­ბა მი­ი­ღოს, გან­ვი­თარ­დეს, იგი ერთი და იგი­ვე ტრავ­მუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის ირ­გვლივ ტრი­ა­ლებს" - ამ­ბობს ფსი­ქო­ლო­გი.

ქე­თე­ვან ფი­ლა­უ­რი მი­იჩ­ნევს, რომ სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ასეთ ფაქ­ტებს იძი­ე­ბენ სპე­ცი­ა­ლუ­რი ცოდ­ნით უნდა იყ­ვნენ აღ­ჭურ­ვი­ლე­ბი და უნდა იცოდ­ნენ, რო­გორ აწარ­მო­ონ ბავ­შის გა­მო­კი­თხვა, ისე რომ მათი ფსი­ქი­კა არ და­ა­ზი­ა­ნონ.

"მი­ნი­მუმ ფსიქ­ლო­გი­უ­რი ტრე­ნინ­გე­ბი უნდა ჰქონ­დეს გავ­ლი­ლი სპე­ცი­ა­ლისტს, რო­მე­ლიც ბავ­შვი გა­მო­კი­თხვა­შია ჩარ­თუ­ლი. როცა ბავშს სთხო­ვენ პა­სუ­ხი გას­ცეს კი­თხვებს, ანუ სთხო­ვენ ისე­თი რა­მის გა­კე­თე­ბას რაც მას არ სურს, ეს არის რეტ­რავ­მა­ტი­ზა­ცია, რა­საც არა­კომ­პე­ტენ­ტუ­რი და­კი­თხვა იწ­ვევს".

არა­სამ­თავ­რო­ბო ორ­გა­ნი­ზა­ცია "პარტნი­ო­რო­ბა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის­თვის" ხელ­მძღვა­ნე­ლი ანა აბა­ში­ძე ასე­თი ფაქ­ტე­ბის პრე­ვენ­ცი­ის აუ­ცი­ლებ­ლო­ბა­ზე სა­უბ­რობს.

"ამ მხრივ ჩვენს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბის ფაქ­ტე­ბი საკ­მა­ოდ ხში­რია, ითხო­ვენ კონ­სულ­ტა­ცი­ებს... მშობ­ლე­ბი გვი­კავ­შირ­დე­ბი­ან და ითხო­ვენ რჩე­ვას, რა უნდა გა­ა­კე­თონ ასეთ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში, რაც უკვე კარ­გია. ისი­ნი სე­რი­ო­ზუ­ლად უდ­გე­ბი­ან ამ პრობ­ლე­მას და აა­ნა­ლი­ზე­ბენ, რა მნიშ­ვნე­ლო­ვან პრობ­ლე­მას­თან აქვთ საქ­მე და რაც მთა­ვა­რია, ამას ბავ­შვის წარ­მოდ­გე­ნე­ბად არ გა­ნი­ხი­ლა­ვენ. ევ­რო­პის მას­შტა­ბით ბო­ლოს ჩა­ტა­რე­ბულ­მა კვლე­ვამ თქვა, რომ ყო­ვე­ლი მე­ხუ­თე ბავ­შვი სხვა­დას­ხვა სა­ხის სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლია. სამ­წუ­ხა­როდ, ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში ამ კუ­თხით კვლე­ვე­ბი არ ტარ­დე­ბა. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ პრობ­ლე­მის მას­შტა­ბის გან­სა­ზღვრაა სწო­რედ ასე­თი კვლე­ვე­ბით მოხ­დეს.

ასე­ვე, უმ­თავ­რე­სი პრობ­ლე­მაა ხდე­ბა თუ არა პრე­ვენ­ცია. აქ უპირ­ვე­ლე­სად გვახ­სენ­დე­ბა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი და მას შემ­დეგ ყვე­ლა ის ად­გი­ლი, სა­დაც ბავ­შვი სხვა­დას­ხვა მიზ­ნით იმ­ყო­ფე­ბა, მათ შო­რის: ბა­ღე­ბი, სკვე­რე­ბი, მუ­სი­კის სკო­ლე­ბი, ცეკ­ვის წრე­ე­ბი და ა.შ. ყვე­ლა ეს ორ­გა­ნი­ზა­ცია უნდა ცდი­ლობ­დეს სხვა­დას­ხვა ფორ­მით მო­ახ­დი­ნოს პრე­ვენ­ცია. პრე­ვენ­ცი­ის ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი მხა­რე ბავ­შვე­ბის­თვის ინ­ფორ­მა­ცი­ის სწო­რად და ფრთხი­ლად მი­წო­დე­ბაა" - ამ­ბობს აბა­ში­ძე,

მისი თქმით, პრე­ვენ­ცი­ის­თვის წინ­გა­დად­გმუ­ლი ნა­ბი­ჯი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში სექ­სუ­ა­ლუ­რი, რეპ­რო­დუქ­ცი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო წე­სით სწავ­ლე­ბის და­ნერგვა იქ­ნე­ბა.

"ამ საგ­ნე­ბის მნიშ­ვნე­ლო­ბა ადა­მი­ა­ნებს სა­თა­ნა­დოდ არ ეს­მით და სხვაგ­ვა­რად წარ­მო­უდ­გე­ნი­ათ, რაც დარ­გის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის­თვის ღი­მი­ლის­მომ­გვრე­ლია. ძა­ლი­ან დიდი სა­მუ­შა­ოა მშობ­ლებ­თა­ნაც... სა­ხელ­მწი­ფომ უნდა ჩა­დოს რე­სურ­სი, რომ სა­ინ­ფორ­მა­ციო კამ­პა­ნი­ე­ბი და­ი­გეგ­მოს და გან­ხორ­ცი­ელ­დეს. შემ­დეგ უკვე სა­მა­რალ­დამ­ცა­ვე­ბის მუ­შო­ბის სტან­დარ­ტებ­ზე უნდა და­ი­წყონ მუ­შა­ო­ბა. მათი მუ­შა­ო­ბის დი­ზა­ი­ნი სა­ერ­თოდ თა­ვი­დან და­სა­წე­რია. ისი­ნი სტან­დარ­ტუ­ლი მე­თო­დე­ბით მუ­შა­ო­ბენ, მა­გა­ლი­თად რო­გორც იძი­ე­ბენ ყა­ჩა­ღო­ბას, იგი­ვე მე­თო­დით იძე­ბენ ასეთ სპე­ცი­ფი­ურ და­ნა­შულს. სტა­ტის­ტი­კის მი­ხედ­ვით ასე­თი და­ნა­შუ­ლის გახ­სნის მაჩ­ვე­ნე­ბე­ლი ძა­ლი­ან და­ბა­ლია, მათ უნდა გა­და­ხე­დონ მუ­შა­ო­ბის მთლი­ან სტან­დარტს. მთე­ლი ეს პრო­ცე­სი ბავ­შვზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი უნდა იყოს. გა­მო­ძი­ე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლს რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცია სჭირ­დე­ბა. სახ­ლმწი­დომ ერ­თი­ა­ნი წრე უნდა შექ­მნას - და­ი­წყოს პრე­ვენ­ცი­ით, გა­აგ­რძე­ლოს გა­მო­ძი­ე­ბით, და­ნა­შა­უ­ლის გახ­სნით და და­ას­რუ­ლოს მსხვერ­პლი ბავ­შის რე­ა­ბი­ლი­ტა­ცი­ით" - აღ­ნიშ­ნა ანა აბა­ში­ძემ.

ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში შე­იქ­მნა მოწ­მი­სა და და­ზა­რა­ლე­ბუ­ლის კო­ორ­დი­ნა­ტო­რის ინ­სტი­ტუ­ტი. კო­ორ­დი­ნა­ტო­რე­ბი პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლად იმუ­შა­ვე­ბენ ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლ არას­რულ­წლოვ­ნებ­სა და მათ მშობ­ლებ­თან, გა­უ­წე­ვენ მათ პირ­ვე­ლად ფსი­ქო­ლო­გი­ურ დახ­მა­რე­ბას, შეს­თა­ვა­ზე­ბენ სა­ჭი­რო სერ­ვი­სებს და უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ მათ მხარ­და­ჭე­რას გა­მო­ძი­ე­ბის მიმ­დი­ნა­რე­ო­ბი­სას.

ასე­ვე, ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტროს თბი­ლი­სის პო­ლი­ცი­ის დე­პარ­ტა­მენ­ტში გა­მო­ი­ყო სპე­ცი­ა­ლი­ზე­ბულ გა­მომ­ძი­ე­ბელ­თა ჯგუ­ფი, რო­მე­ლიც მხო­ლოდ ამ­გვა­რი კა­ტე­გო­რი­ის და­ნა­შა­უ­ლებს გა­მო­ი­ძი­ებს. გა­მომ­ძი­ებ­ლე­ბი გა­დამ­ზა­დე­ბუ­ლი არი­ან ძა­ლა­დო­ბის მსხვერ­პლი არას­რულ­წლოვ­ნე­ბის გა­მო­კი­თხვის მე­თო­დო­ლო­გი­ის სა­კი­თხებ­ზე. სა­მი­ნის­ტროს მიერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­კა­ნონ­მდებ­ლო ცვლი­ლე­ბა­თა პა­კე­ტის მი­ხედ­ვით, სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის ჩამ­დე­ნი პი­რე­ბის­თვის სას­ჯე­ლი გამ­კაცრ­დე­ბა და მთე­ლი რიგი უფ­ლე­ბე­ბი (მათ შო­რის სას­წავ­ლო, სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში მუ­შა­ო­ბის უფ­ლე­ბა) ჩა­მო­ერ­თმე­ვა, ასე­ვე შე­იქ­მნე­ბა სექ­სუ­ა­ლუ­რი ძა­ლა­დო­ბის­თვის მსჯავ­რდე­ბულ პირ­თა ბაზა.

უფ­ლე­ბა­დამ­ცვე­ლე­ბი ამ­ბო­ბენ, რომ მხო­ლოდ ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო ვერ გას­წვდე­ბა ამ პრობ­ლე­მას. მათი მო­საზ­რე­ბით, სა­ჭი­როა სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბე­ბის კო­ორ­დი­ნი­რე­ბუ­ლი მუ­შა­ო­ბა და პრობ­ლე­მი­სად­მი სის­ტე­მუ­რი მიდ­გო­მა.

ambebi.ge

წაკითხვა 117 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.