"რუსი გიდი ტურისტებს უყვებოდა, როგორ განდევნეს მთიდან ჩამოსულმა აფხაზებმა ძირძველი ქართველები" - აფხაზეთში რუსი და აფხაზი "გიდების ომი" დაიწყო

"აფხა­ზე­თის ტე­ტო­რი­ა­ზე ექ­სკურ­სი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბის უფ­ლე­ბა მხო­ლოდ ეროვ­ნე­ბით აფხა­ზებს ექ­ნე­ბათ, რათა ქვე­ყა­ნა­ში შე­მო­სულ­მა ტუ­რის­ტებ­მა ის­ტო­რია და კულ­ტუ­რა უფრო კარ­გად გა­იც­ნონ", - აღ­ნიშ­ნუ­ლის შე­სა­ხებ ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი აფხა­ზე­თის ე.წ. ტუ­რიზ­მი­სა და კუ­რორ­ტე­ბის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე ას­ლან ბარ­ციც­მა გა­ნა­ცხა­და.

მისი თქმით, აფხა­ზეთ­ში უკვე სამი წე­ლია მოქ­მე­დებს ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლე­ბის ატეს­ტა­ცია. მა­ი­სი­დან კი, გა­დამ­ზა­დე­ბუ­ლი გი­დე­ბის კონ­ტრო­ლი და­ი­წყე­ბა - ყვე­ლა მათ­განს თან უნდა ჰქონ­დეს ბე­ი­ჯი, ექ­სკურ­სის მარშტრუ­ტი და სპე­ცი­ა­ლუ­რი საგ­ზუ­რი, რო­მელ­საც შე­სა­ბა­მი­სი უწყე­ბე­ბი გას­ცე­მენ. ბარ­ცი­ცის თქმით, ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლებს მუდ­მი­ვად გა­ა­კონ­ტრო­ლე­ბენ, რათა ვინ­მემ არა­ლე­გა­ლუ­რად არ იმუ­შა­ოს.

"რო­გორ­ღაც მი­ვა­ღი­წეთ იმას, რომ აფხა­ზე­თის ტუ­რის­ტუ­ლი ბაზ­რის მი­მართ რუ­სე­თი­დან ჩა­მო­სუ­ლებს დიდი ინ­ტე­რე­სი აქვთ, მაგ­რამ ხში­რად ხდე­ბა ისე, რომ აქ ჩა­მო­სუ­ლი გი­დე­ბი ად­გი­ლობ­რივ ნორ­მა­ტი­ვებს არ ეც­ნო­ბი­ან და კულ­ტუ­რუ­ლი მემ­კვიდ­რე­ო­ბის ამა თუ იმ ძეგლს შე­სა­ხებ მათ მიერ მო­პო­ვე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის მი­ხედ­ვით უყ­ვე­ბი­ან ტუ­რის­ტებს და შეც­დო­მა­შიც შეჰ­ყავთ, ან სუ­ლაც ერთხელ ნახ­ვის შემ­დეგ, რუ­სეთ­ში­ვე აგ­რო­ვე­ბენ მსურ­ვე­ლებს, ჩა­მოჰ­ყავთ და თა­ვად უამ­ბო­ბენ მათ ად­გი­ლობ­რი­ვი კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ.

ამი­ტომ გა­დავ­წყვი­ტეთ, რომ აფხა­ზეთ­ში ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლად იმუ­შა­ვებს მხო­ლოდ ის ადა­მი­ა­ნი, რო­მელ­საც აფხა­ზუ­რი პას­პორ­ტი ექ­ნე­ბა. ამ­ჟა­მად 700-ზე მეტი ატეს­ტა­ცი­ა­გავ­ლი­ლი გიდი გვყავს და მათ მუ­შა­ო­ბას საფრ­თხე არ უნდა შე­ექ­მნას. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ შე­სა­ბა­მი­სი კო­მი­სია არა­ლე­გალ გი­დებს აღ­მო­ა­ჩენს, ისი­ნი ფი­ნან­სუ­რად და­ჯა­რიმ­დე­ბი­ან", - აცხა­დებს ბარ­ცი­ცი.

ად­გი­ლობ­რი­ვი მო­სახ­ლე­ო­ბის ნა­წი­ლი ბარ­ცი­ცის ინი­ცი­ა­ტი­ვას იწო­ნებს და ამ­ბობს, რომ რე­გი­ონ­ში უმუ­შევ­რო­ბის დონე ისე­დაც უკი­დუ­რე­სად მა­ღა­ლია, ამი­ტომ კონ­კუ­რენ­ტე­ბი არ სჭრი­დე­ბათ. სხვე­ბის თქმით, ბარ­ცი­ცი, უდა­ვოდ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის პო­ზი­ცი­ას ახ­მო­ვა­ნებს, რად­გან არა­ერ­თი შემ­თხვე­ვა ყო­ფი­ლა, რო­დე­საც "რუს­მა გი­დებ­მა აფხა­ზეთ­ში არ­სე­ბულ კულ­ტუ­რა­ში ქარ­თვე­ლე­ბის წვლილ­ზეც ისა­უბ­რეს, რა­მაც ისი­ნი გა­ა­ღი­ზი­ა­ნა".

არ­სე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, იყო შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც რუსი ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლი ქალი ტუ­რის­ტებს უყ­ვე­ბო­და, რო­გორ გან­დევ­ნეს მთი­დან ჩა­მო­სულ­მა აფხა­ზებ­მა ძი­რძვე­ლი ქარ­თვე­ლე­ბი აფხა­ზე­თი­დან.

"25 წე­ლია რუსი, სო­მე­ხი და ბერ­ძე­ნი ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლე­ბი თა­ვი­ან­თი ჯგუ­ფე­ბით და­დი­ან აფხა­ზეთ­ში და ახლა გა­ახ­სენ­და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, რომ ისი­ნი ჩვენ გვარ­თმე­ვენ სა­მუ­შაო ად­გი­ლებს. გა­სა­გე­ბიც არის, 21 ივ­ლისს საპ­რე­ზი­დენ­ტო არ­ჩევ­ნე­ბია და ხომ უნდა მო­ი­გონ მო­სახ­ლე­ო­ბის გული", - წერს სო­ხუ­მე­ლი მას­წავ­ლე­ბე­ლი იზი­და გუ­ლია.

აფხა­ზი ჟურ­ნა­ლის­ტი ekhokavkaza.com-ის­თვის მომ­ზა­დე­ბულ პუბ­ლი­კა­ცი­ა­ში წერს, რომ ნე­ბის­მი­ერ ქვე­ყა­ნა­ში, სა­დაც ტუ­რიზ­მი გან­ვი­თა­რე­ბუ­ლია, ასე ხდე­ბა, უცხო ქვეყ­ნის მო­ქა­ლა­ქეს, რო­გორც თა­ვი­სი, ასე­ვე თით­ქმის ყვე­ლა ქვეყ­ნი­დან ჩაჰ­ყავს ტუ­რის­ტე­ბი და ეს ბიზ­ნე­სი ასე ვი­თარ­დე­ბა. აფხა­ზეთ­ში რუ­სე­თი­დან ჩა­მო­სულ "ეკო­ნომ-კლა­სის" ტუ­რის­ტებს ებ­რძვი­ან.

მისი თქმით, სა­უ­ბა­რია, სო­ჭი­დან ჩა­მო­სულ ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლებ­ზე, რომ­ლე­ბიც აფხა­ზეთ­ში მა­ი­სი­დან აქ­ტი­ურ­დე­ბი­ან და მთე­ლი ზა­ფხუ­ლის გან­მავ­ლო­ბა­ში აფხაზ გი­დებს და­უნ­დო­ბელ კონ­კუ­რენ­ცი­ას უწე­ვენ.

"მი­უ­ღე­ბე­ლია, რო­დე­საც სა­ხელ­მწი­ფო ჩი­ნოვ­ნი­კი ასეთ გან­ცხა­დე­ბას აკე­თებს, ყვე­ლამ ხომ იცის, რომ ეს სო­ჭელ ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლებს ეხე­ბათ. კარ­გი იქ­ნე­ბა, რუ­სეთ­მა რომ გა­ნა­ცხა­დოს, რუ­სეთ­ში მხო­ლოდ რუს­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტებ­მა უნდა იმუ­შა­ო­ნო?! თუ ვინ­მე ფიქ­რობს, რომ რუ­სებს აფხა­ზეთ­ში ატეს­ტა­ცი­ა­გავ­ლილ გი­დებ­ზე და­ბა­ლი დო­ნის მომ­ზა­დე­ბა აქვთ?

აფხა­ზუ­რი გა­მო­ცე­მე­ბის ცნო­ბით, გა­სულ წელს, რე­გი­ონ­ში 500 000-ზე მეტი ტუ­რის­ტი ჩა­ვი­და და მათი ნა­ხე­ვა­რი "ერ­თდღი­ა­ნი" ტუ­რის­ტე­ბი იყ­ვნენ, "თა­ვი­ან­თი ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლე­ბით".

რუსი ინ­ტერ­ნეტ-მომ­ხმა­რებ­ლე­ბის თქმით, არა­ერ­თი შემ­თხვე­ვა ახ­სოვთ, რო­დე­საც აფხა­ზი ექ­სკურ­სი­ამ­ძღო­ლი ჰყო­ლი­ათ, რო­მელ­მაც რუ­სუ­ლი არ იცო­და და მისი სა­უბ­რი­დან ნა­ხე­ვა­რი ვერ გა­ი­გეს. "ყო­ჩაღ აფხა­ზე­ბო, თვით­ლიკ­ვი­და­ცი­ის­კენ სრუ­ლი სვლით მი­დი­ხართ", - წერს რუსი ინ­ტერ­ნეტ-მომ­ხმა­რე­ბე­ლი სერ­გეი ალ­ჩი­ბო­ვი.

ambebi.ge

წაკითხვა 163 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.