ქართული ღვინო ტოკიოს მეტროში - როგორ ეცნობიან იაპონელები ქართულ კულტურასა და სამზარეულოს?

ყვე­ლა, ვინც ტო­კი­ოს მეტ­რო­სად­გურ­ში Tennozu Isle ჩა­დის, უნე­ბუ­რად ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის შე­სა­ხებ იგებს.

ეს ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტოს მიერ და­წყე­ბუ­ლი სა­რეკ­ლა­მო კამ­პა­ნი­ის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა, რო­მე­ლიც ტო­კი­ო­ში 10 მარ­ტი­დან აქ­ტი­უ­რად მიმ­დი­ნა­რე­ობს.

ტო­კი­ოს მეტ­რო­სად­გურ Tennozu Isle-ს გზა კი ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის გა­მო­ფე­ნამ­დე მი­დის, ხოლო ვინც გზას მიჰ­ყვე­ბა, ჩვე­ნი უძ­ვე­ლე­სი, ტრა­დი­ცი­უ­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი წე­სით და­წუ­რუ­ლი სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის ფარ­თო ასორ­ტი­მენ­ტამ­დე მივა. უფრო კონ­კრე­ტუ­ლად კი მეტ­რო­სად­გუ­რი სა­გა­მო­ფე­ნო ცენ­ტრთან Terrada Warehouse მი­სას­ვლელს წარ­მო­ად­გენს, სა­დაც გა­მო­ფე­ნა „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“ 10 მარტს გა­იხ­სნა და 7 მა­ი­სამ­დე გაგ­რძელ­დე­ბა.

სად­გუ­რი კუნ­ძულ­ზე მდე­ბა­რე­ობს და ერ­თმა­ნეთ­თან სხვა კუნ­ძუ­ლე­ბის და­კავ­ში­რე­ბის მიზ­ნი­თაა შექ­მნი­ლი, შე­სა­ბა­მი­სად, მგზავ­რთა ნა­კა­დი დი­დია და სა­ვა­რა­უ­დოდ, ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის შე­სა­ხებ დღე­ში სა­შუ­ა­ლოდ, 50 ათა­სი ადა­მი­ა­ნი მა­ინც იღებს ინ­ფორ­მა­ცი­ას.

ეს ყვე­ლა­ფე­რი არ არის: ტო­კი­ოს კი­დევ ოთხ უმ­სხვი­ლეს მეტ­რო­სად­გურ­ში Shonjuku, Ropongi, Ebisu და Meiji Jingumae გან­თავ­და სა­რეკ­ლა­მო ბა­ნე­რე­ბი, სა­ინ­ფორ­მა­ციო-სა­რეკ­ლა­მო პოს­ტე­რე­ბი და სა­ინ­ფორ­მა­ციო ბრო­შუ­რე­ბი წარ­წე­რით - „სა­ქარ­თვე­ლო ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“, რომ­ლე­ბიც და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­სა და ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ ინფრ­მა­ცი­ას აწ­ვდი­ან.

საფ­რან­გე­თის, კერ­ძოდ კი ბორ­დოს შემ­დეგ ეს ყვე­ლა­ზე მას­შტა­ბუ­რი კამ­პა­ნი­აა, რაც ღვი­ნის ეროვ­ნულ­მა სა­ა­გენ­ტომ ჩვე­ნი ღვი­ნი­სა და ქარ­თუ­ლი კულ­ტუ­რის შე­სა­ხებ და­ი­წყო.ტო­კი­ო­ში მინ­დი­ნა­რე გა­მო­ფე­ნა „სა­ქარ­თვე­ლო - ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“ დატ­ვირ­თუ­ლია სხვა­დას­ხვა ღო­ნის­ძი­ე­ბით, რომ­ლე­ბიც სა­ქარ­თვე­ლოს სხვა­დას­ხვა კუ­თხით წარ­მო­ჩე­ნას ემ­სა­ხუ­რე­ბა. 12 აპ­რილს ია­პო­ნი­ის დე­და­ქა­ლაქ­ში სა­ქარ­თვე­ლოს ტუ­რის­ტუ­ლი პო­ტენ­ცი­ა­ლის პრე­ზენ­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა. პრე­ზენ­ტა­ცი­ას ია­პო­ნუ­რი ტუ­რის­ტუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი და­ეს­წრნენ, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი ქვეყ­ნის ულა­მა­ზე­სი ბუ­ნე­ბით, ღვი­ნი და­ყე­ნე­ბის უძ­ვე­ლე­სი ტრა­დი­ცი­ი­თა და კულ­ტუ­რით მო­ხიბ­ლუ­ლე­ბი დარ­ჩნენ.

სტუმ­რებს ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის, ის­ტო­რი­ის, კულ­ტუ­რი­სა და გას­ტრო­ნო­მი­ის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია ია­პო­ნი­ა­ში სა­არ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს წარ­მო­მად­გე­ნელ­მა და­ვით გო­გი­ნა­იშ­ვილ­მა მი­ა­წო­და. მან დე­ტა­ლუ­რად ისა­უბ­რა ჩვე­ნი ქვეყ­ნის მთა­ვა­რი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ და ია­პო­ნელ სტუმ­რებს სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცია მი­ა­წო­და.

რაც შე­ე­ხე­ბა ღო­ნის­ძი­ე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ებს, მას ეს­წრე­ბოდ­ნენ შემ­დე­გი კომ­პა­ნი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი: Intourist Japan, Toyota tsusho corporation, Turkish Air &Travel, Latera International, Europe Express და სხვა ცნო­ბი­ლი და წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის თა­ნამ­შრომ­ლე­ბი.

ღვი­ნის ეროვ­ნულ სა­ა­გენ­ტო­ში გან­მარ­ტა­ვენ, რომ პრე­ზენ­ტა­ცი­ის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ ქარ­თუ­ლი და ია­პო­ნუ­რი მხა­რე­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შო­რის შეხ­ვედ­რე­ბი გა­ი­მარ­თა, სა­დაც სა­მო­მავ­ლო თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის სა­კი­თხე­ბი და­ი­გეგ­მა. შე­სა­ბა­მი­სად, ორი უძ­ვე­ლე­სი კულ­ტუ­რა ღრმა ეკო­ნო­მი­კურ ურ­თი­ერ­თო­ბებს იწყებს, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თვე­ლო­ში რო­გორც ტუ­რის­ტე­ბი შე­მო­დი­ნე­ბას, ისე ქვეყ­ნის ცნო­ბა­დო­ბის ამაღ­ლე­ბას შე­უ­წყობს ხელს.

ალ­ბათ, ამ პრო­ექ­ტე­ბის შემ­დეგ, გა­მო­ფე­ნა­ზე წარ­მოთ­ქმუ­ლი მო­საზ­რე­ბა, რომ „ქარ­თულ ღვი­ნოს ია­პო­ნურ ბა­ზარ­ზე დიდი პო­ტენ­ცი­ა­ლი აქვს“, არა­ვის გა­ა­ო­ცებს, თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად, ეს დიდ მიღ­წე­ვას წარ­მო­ად­გენს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფრა­ზა „ტო­კიო მა­რინ ჰილ­დინგსის“ სა­თაო ოფის­ში გა­მარ­თულ ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის პრე­ზენ­ტა­ცი­ა­ზე ით­ქვა.

პრე­ზენ­ტა­ცი­ას ეს­წრე­ბოდ­ნენ „ტო­კიო მა­რინ ჰილ­დინგსის“ პარტნი­ო­რი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი კომ­პა­ნი­ე­ბის დი­რექ­ტო­რე­ბი, ია­პო­ნი­ის ეკო­ნო­მი­კის სა­მი­ნის­ტრო­სა და სხვა სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, რო­მელ­თაც ია­პო­ნურ ბა­ზარ­ზე ქარ­თულ ღვი­ნოს წარ­მა­ტე­ბა უწი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლეს.

სტუმ­რებს სა­ქარ­თვე­ლო­ში ვი­ზი­ტის დროს მი­ღე­ბუ­ლი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბე­ბი „ტო­კიო მა­რინ ჰოლ­დინგსის“ თავ­მჯდო­მა­რემ და კომ­პა­ნია „სო­ნის“ დი­რექ­ტორ­მა შუძო სუ­მიმ და ცნო­ბილ­მა სა­ტე­ლე­ვი­ზიო წამ­ყვან­მა ჰი­ტო­ში ქუ­სა­ნომ გა­უ­ზი­ა­რეს.

ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის უნი­კა­ლურ თვი­სე­ბებ­ზე ცნო­ბილ­მა სო­მე­ლიე მა­ძუ­სა­სე გვე­სა­უბ­რა, ხო­ლო­ი­ა­პო­ნი­ა­ში სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ელ­ჩოს თა­ნამ­შრო­მელ­მა, და­ვით გო­გი­ნაშ­ვილ­მა სტუმ­რებს სა­ქარ­თვე­ლოს ის­ტო­რი­ის, კულ­ტუ­რის, სა­ინ­ვეს­ტი­ციო კლი­მა­ტი­სა და­ქარ­თულ-ია­პო­ნუ­რი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის შე­სა­ხებ პრე­ზენ­ტა­ცია წა­რუდ­გი­ნა.

პრე­ზენ­ტა­ცი­ის შემ­დეგ სხვა­დას­ხვა სა­ხე­ო­ბის ქარ­თუ­ლი ღვი­ნი­სა და კერ­ძე­ბის დე­გუს­ტა­ცია გა­ი­მარ­თა.

პრო­ექ­ტი „სა­ქარ­თვე­ლო – ღვი­ნის სამ­შობ­ლო“, რომ­ლის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბი ღვი­ნის ეროვ­ნუ­ლი სა­ა­გენ­ტო და ასო­ცი­ა­ცია „ქარ­თუ­ლი ღვი­ნო“ არი­ან, ხორ­ცი­ელ­დე­ბა მსოფ­ლი­ო­ში უმ­სხვი­ლე­სი კომ­პა­ნი­ის Sony music communication და კომ­პა­ნია TOPPAN-თან პარტნი­ო­რო­ბით. ექ­სპო­ზი­ცია აერ­თი­ა­ნებს უნი­კა­ლურ არ­ქე­ო­ლო­გი­ურ ექ­სპო­ნა­ტებ­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ტექ­ნო­ლო­გი­ებს, რომ­ლის კონ­ცეფ­ცია და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ქარ­თუ­ლი ღვი­ნის კულ­ტუ­რის უნი­კა­ლუ­რო­ბის წარ­მო­ჩე­ნა­ზე.

eka1eka3

www.ambebi.ge

წაკითხვა 430 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.