რა ვიცით სკანდალურ მხატვარზე, რომელიც არავის უნახავს, თუმცა მისი ნამუშევრები მილიონები ღირს

ბენ­ქსი - მსოფ­ლი­ო­ში ამ ფსევ­დო­ნი­მით არის ცნო­ბი­ლი ბრი­ტა­ნე­ლი გრა­ფი­ტის მხატ­ვა­რი, რო­მე­ლიც არას­დროს არა­ვის უნა­ხავს.

მას ყვე­ლა­ზე სა­ინ­ტე­რე­სო, სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბით მო­ცულ და მის­ტი­კურ მხატ­ვარს უწო­დე­ბენ.

 

ყო­ველ ჯერ­ზე, რო­დე­საც მის ახალ ნა­მუ­შე­ვარს ხე­და­ვენ, ადა­მი­ა­ნე­ბი აღ­ფრთო­ვა­ნე­ბუ­ლე­ბი რჩე­ბი­ან. ბენ­ქსის ნა­ხა­ტე­ბი მი­ლი­ო­ნე­ბი ღირს და მსოფ­ლი­ო­შია სა­ხელ­გან­თქმუ­ლი, მაგ­რამ რე­ა­ლუ­რად, მას­ზე არა­ვინ არა­ფე­რი იცის.

 

ბენ­ქსის ნა­მუ­შე­ვა­რი ბრის­ტოლ­ში
  • ვინ არის ბენ­ქსი და რო­დის გა­მოჩ­ნდა პირ­ვე­ლად?

რო­გორც BBC წერს, ეს ზუს­ტად არა­ვინ იცის. ბენ­ქსი ანო­ნი­მი ბრი­ტა­ნე­ლი გრა­ფი­ტის მხატ­ვა­რია, რო­მე­ლიც სა­ვა­რა­უ­დოდ, ბრის­ტო­ნი­დაა. ის ვი­ნა­ო­ბას სა­ი­დუმ­ლოდ ინა­ხავს. მისი ნა­მუ­შევ­რე­ბის დიდი ნა­წი­ლი სა­ჯა­რო სივ­რცე­ში, კედ­ლებ­ზეა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი. ბენ­ქსის ნა­ხა­ტე­ბი უნი­კა­ლუ­რია და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სტი­ლი აქვს, ამი­ტო­მაც, მისი ხელ­წე­რის ამოც­ნო­ბა რთუ­ლი არაა.

 

ბენ­ქსის ახა­ლი ნა­მუ­შე­ვა­რი სა­უ­თ­ჰემპტო­ნის სა­ა­ვად­მყო­ფოს კე­დელ­ზე, რო­მე­ლიც კო­რო­ნა­ვირუ­სის პან­დე­მი­ას ეძღვნე­ბა - არა­ნა­ი­რი სპა­ი­დერ­მე­ნი და ბეტ­მე­ნი, ახლა ბავ­შვე­ბის საყ­ვა­რე­ლი სუ­პერ­გმი­რე­ბი ექი­მე­ბი არი­ან

 

ბენ­ქსის ნა­მუ­შე­ვა­რი პირ­ვე­ლად 90-იანი წლე­ბის და­სა­წყის­ში, ბრის­ტოლ­ში შე­ამ­ჩნი­ეს, სა­დაც კე­დელ­ზე გრა­ფი­ტით და­ხა­ტა.

 

ე.წ. სთრით არტი და გრა­ფი­ტი კრი­მი­ნა­ლად მი­იჩ­ნე­ვა, ამი­ტო­მაც, თა­ვი­სი შე­მოქ­მე­დე­ბის და­სა­წყის­ში ანო­ნი­მუ­რად რჩე­ბო­და, რომ პრობ­ლე­მე­ბი არ შექ­მნო­და. ახლა კი, როცა არც საფრ­თხე ემუქ­რე­ბა და ყვე­ლას სურს მისი ვი­ნა­ო­ბის გა­გე­ბა, მა­ინც ანო­ნი­მუ­რად დარ­ჩე­ნას ამ­ჯო­ბი­ნებს.

 

თავ­და­პირ­ვე­ლად, ბენ­ქსის ნა­მუ­შევ­რე­ბი ბრის­ტოლ­ში იყო, მაგ­რამ 2000-იან წლებ­ში მისი ხე­ლოვ­ნე­ბა უკვე მთელ დიდ ბრი­ტა­ნეთს მო­ე­დო, დღეს კი, მსოფ­ლი­ოს სხვა­დას­ხვა ქვე­ყა­ნა­ში შეხ­ვდე­ბით ბენ­ქსის მიერ მო­ხა­ტულ კედ­ლებს.

 

 

 

  • რა არის ბენ­ქსის სტი­ლი?

ხე­ლოვ­ნე­ბის ნი­მუ­შე­ბის შე­საქ­მნე­ლად ბენ­ქსი სტენ­სილს იყე­ნებს. რო­გორც BBC წერს, შე­საძ­ლოა, ასე იმი­ტომ იქ­ცე­ვა, რომ ეს ხატ­ვის უფრო სწრა­ფი გზაა. შე­მოქ­მე­დე­ბის ად­რე­ულ ეტაპ­ზე გრა­ფი­ტის ფრან­გი ოს­ტა­ტის, სა­ხე­ლად Blek le Rat-ის გავ­ლე­ნას გა­ნიც­დი­და და ამის გამო, ადრე ამ ორის ნა­მუ­შევ­რე­ბი ერ­თმა­ნეთ­შიც ერე­ო­დათ ხოლ­მე.

 

ბენ­ქსი მხო­ლოდ ქუ­ჩის მხატ­ვრო­ბით არ შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა, ის ასე­ვე ქმნის ფერ­წე­რულ ტი­ლო­ებს, ინ­სტა­ლა­ცი­ებს.

 

 

ბენ­ქსის შე­მოქ­მე­დე­ბა არ არის მხო­ლოდ ხე­ლოვ­ნე­ბა ხე­ლოვ­ნე­ბის­თვის. ის მო­ი­ცავს პო­ლი­ტი­კურ გზავ­ნი­ლებს, ასე­ვე შე­ტყო­ბი­ნე­ბებს იმ გლო­ბა­ლურ პრობ­ლე­მებ­ზე, რომ­ლე­ბიც სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აწუ­ხებს.

 

  • რა ღირს ბენ­ქსის შე­მოქ­მე­დე­ბა?

მისი ნა­მუ­შევ­რე­ბი ძა­ლი­ან ძვი­რა­დღი­რე­ბუ­ლია და ფასი მი­ლი­ო­ნებს აღ­წევს. ბევრ ადა­მი­ანს მოს­წონს, რა­საც მხატ­ვა­რი ქმნის და მათ­თვის შე­მოქ­მე­დის ნა­მუ­შევ­რე­ბი ძვირ­ფა­სია, ამი­ტო­მაც, თან­ხა არ ენა­ნე­ბათ.

 

მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ თა­ვად ბენ­ქსის არ ხიბ­ლავს, როცა მის ნა­ხა­ტებ­ში ამ­ხე­ლა ფულს იხ­დი­ან. 2008 წელს, ლონ­დონ­ში, სოტ­ბის აუქ­ცი­ონ­ზე მისი ერთ-ერთი ნა­მუ­შე­ვა­რი 1.4 მლნ ფუნ­ტად გა­ი­ყი­და. ტი­ლო­ზე ასა­ხუ­ლი იყო გო­გო­ნა, გუ­ლის ფორ­მის ბუშ­ტით. გა­ყიდ­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე წუთ­ში ნა­ხატ­მა "სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­ნად­გუ­რე­ბა“ და­ი­წყო - რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ჩარ­ჩო­ში ხე­ლო­ვან­მა შრე­დე­რი (ქა­ღალ­დის გა­მა­ნად­გუ­რე­ბე­ლი) ჩას­ვა.

 

1.4 მი­ლი­ონ ფუნ­ტად გა­ყი­დუ­ლი ნა­ხა­ტი, რო­მელ­მაც "სა­კუ­თა­რი თავი გა­ი­ნად­გუ­რა"

 

აუქ­ცი­ო­ნის ორ­გა­ნი­ზა­ტო­რე­ბის თქმით, შრე­დე­რის შე­სა­ხებ არა­ფე­რი იცოდ­ნენ. მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ეს ერ­თგვა­რი პროს­ტეს­ტი იყო ხე­ლო­ვა­ნის მხრი­დან იმ ადა­მი­ა­ნე­ბი­სად­მი, რომ­ლე­ბიც ნა­ხა­ტებ­ში დიდ თან­ხას იხ­დი­ან.

 

ზო­გი­ერ­თი ხე­ლო­ვა­ნი ნა­მუ­შევ­რებს ქმნის და სურს, რომ გა­ყი­დოს, ბევ­რი ფული იშო­ვოს, ზო­გიც კი ქმნის იმის­თვის, რომ თა­ვი­სი ნა­მუ­შევ­რე­ბით სხვებს სი­ა­მოვ­ნე­ბა მი­ა­ნი­ჭოს. ამ­ბო­ბენ, რომ ბენ­ქსიც ასეთ შე­მოქ­მედ­თა კა­ტე­გო­რი­ას მი­ე­კუთ­ვნე­ბა.

 

https://www.ambebi.ge/

წაკითხვა 340 ჯერ განახლდა განახლდა მაისი 29 2020
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.