February 23, 2020

საგანგაშო სტატისტიკა: ბოლო ექვს თვეში საქართველოში 207-მა ადამიანმა მოიკლა თავი

"2018 წელს სუ­ი­ცი­დის 389 და სუ­ი­ცი­დის მცდე­ლო­ბის 477 ფაქ­ტი და­ფიქ­სირ­და, ხოლო 2019 წლის 6 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში 219 ადა­მი­ან­მა სცა­და თვით­მკვლე­ლო­ბა, 207-მა კი სი­ცო­ცხლე სუ­ი­ცი­დით და­ას­რუ­ლა" - ამის შე­სა­ხებ სა­ხალ­ხო დამ­ცველ­მა ნინო ლომ­ჯა­რი­ამ ჟურ­ნა­ლის­ტებ­თან სა­უბ­რი­სას გა­ნა­ცხა­და.


ლომ­ჯა­რი­ას გან­ცხა­დე­ბით, ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­დაც­ვა ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პრობ­ლე­მუ­რი სფე­როა სა­ქარ­თვე­ლო­ში და "მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ სა­ხელ­მწი­ფომ აღი­ა­რა, რომ უნდა ჰქონ­დეს შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სუ­ი­ცი­დის პრე­ვენ­ცი­ის პროგ­რა­მა, ჩვენს ქვე­ყა­ნას ასე­თი პროგ­რა­მა არ აქვს".

 


რო­გორც სა­ხალ­ხო დამ­ცველ­მა აღ­ნიშ­ნა, ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი ძა­ლი­ან ხში­რად გა­მოწ­ვე­უ­ლია ფსი­ქოტ­რო­პუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბით.

 


"სამ­წუ­ხა­როდ, ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­დაც­ვის სა­კი­თხე­ბი გვახ­სენ­დე­ბა მხო­ლოდ მა­შინ, რო­დე­საც გარ­კვე­უ­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი სრულ­დე­ბა ძა­ლი­ან ტრა­გი­კუ­ლად, სხე­უ­ლის და­ზი­ა­ნე­ბით ან უფრო მძი­მე შემ­თხვე­ვე­ბით. ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­დაც­ვის სფე­რო­ში, გარ­კვე­ულ­წი­ლად, ბოლო წლებ­ში იზ­რდე­ბა სა­ბი­უ­ჯე­ტო და­ფი­ნან­სე­ბა, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად ეს თან­ხე­ბი მი­ე­მარ­თე­ბა ინფრას­ტრუქ­ტუ­რუ­ლი და სა­რე­ა­ბი­ლი­ტა­ციო სა­მუ­შა­ო­ე­ბი­სათ­ვის.

 


ასევე დაგაინტერესებთ გარ­კვე­ულ სტა­ცი­ო­ნა­ლურ-ფსი­ქი­ატ­რი­ულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში ნამ­დვი­ლად გა­უმჯდო­ბეს­და ვი­თა­რე­ბა, თუმ­ცა ეს არის ძა­ლი­ან მი­ნი­მა­ლუ­რი და არა­საკ­მა­რი­სი იმ გა­მოწ­ვე­ვე­ბის­თვის, რაც ამ სფე­რო­ში არ­სე­ბობს.

 


პირ­ველ რიგ­ში ეს არის ის, რომ ჩვენ ძა­ლი­ან დიდი ხა­ნია ვი­თხოვთ, რომ გა­და­ვი­დეთ თემ­ზე და­ფუძ­ნე­ბულ სერ­ვი­სებ­ზე, სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩვენ გვაქვს ე.წ.სტა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ხან­გრძლი­ვი მკურ­ნა­ლო­ბის­თვის გან­კუთ­ვნი­ლი სერ­ვი­სე­ბი, სა­დაც პა­ცი­ენ­ტე­ბი ცხოვ­რო­ბენ მთე­ლი სი­ცო­ცხლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მათ არ აქვთ და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ცხოვ­რე­ბის­თვის საკ­მა­რი­სი უნარ-ჩვე­ვე­ბი, ვერ ტო­ვე­ბენ აღ­ნიშ­ნულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს და ოჯა­ხიც უარს აცხა­დებს მათ მი­ღე­ბა­ზე.

 


გარ­და ამი­სა, ძა­ლი­ან პრობ­ლე­მა­ტუ­რია ფსი­ქი­კუ­რი და ჯან­დაც­ვი­თი პრობ­ლე­მე­ბის იდენ­ტი­ფი­ცი­რე­ბა ად­რე­ულ ეტაპ­ზე და მათი მკურ­ნა­ლო­ბა. ჰოს­პი­ტა­ლი­ზა­ცი­ის შემ­დეგ მკურ­ნა­ლო­ბა­ში პა­ცი­ენ­ტთა მხო­ლოდ 37% ჩა­ერ­თო გა­სულ წელს. ეს არის ის დარ­გი, რო­მელ­საც ნაკ­ლე­ბი ყუ­რა­დღე­ბა ეთ­მო­ბა სა­ხელ­მწი­ფოს მხრი­დან", - გა­ნა­ცხა­და სა­ხალ­ხო დამ­ცველ­მა.

 


მი­სი­ვე შე­ფა­სე­ბით, ძა­ლი­ან ხში­რად ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი გა­მოწ­ვე­უ­ლია ფსი­ქოტ­რო­პუ­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბე­ბის ზე­მოქ­მე­დე­ბით და ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში, სა­ხელ­მწი­ფო­ში არ არ­სე­ბობს გა­მარ­თუ­ლი კო­ორ­დი­ნა­ცია ნარ­კო­ლო­გი­ურ ან ფსი­ქი­ატ­რი­ულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებს შო­რის.

 


"ხში­რად პა­ცი­ენტს, რო­მელ­საც ფსი­ქი­კუ­რი პრობ­ლე­მე­ბი გა­ნუ­ვი­თარ­და ამ ნი­ა­დაგ­ზე, მას ვერ გა­ე­წე­ვა დრო­უ­ლი და სა­თა­ნა­დო მკურ­ნა­ლო­ბა იმი­ტომ, რომ ერთი მხრივ, ნარ­კო­ლო­გი­ურ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში არ აქვთ სა­თა­ნა­დო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბით უნ­კურ­ნა­ლონ, ფსი­ქი­ატ­რი­ულ და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­ში კი ნარ­კო­ლო­გი­უ­რი პა­ცი­ენ­ტე­ბის მარ­თვის უნა­რე­ბი არ აქვთ”,- გა­ნა­ცხა­და ლომ­ჯა­რი­ამ.

 


ცნო­ბის­თვის, 10 ოქ­ტომ­ბერს ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის მსოფ­ლიო დღე აღი­ნიშ­ნე­ბა. წელს, ფსი­ქი­კუ­რი ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღე სუ­ი­ცი­დის პრე­ვენ­ცი­ას ეძღვნე­ბა.

წაკითხვა 124 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.