აბიტურიენტი გამოცდების ეროვნულ ცენტრს ქულების დაკლებაში ადანაშაულებს - რა საქმეს განიხილავს სასამართლო

თბი­ლი­სის სა­ქა­ლა­ქო სა­სა­მარ­თლო აბი­ტუ­რი­ენ­ტსა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტრს შო­რის სა­სა­მარ­თლო და­ვას გა­ნი­ხი­ლავს.

საქ­მე ეხე­ბა 2017 წლის ერ­თი­ან ეროვ­ნულ გა­მოც­დებს. 21 წლის მა­რი­ა­მი, რო­მე­ლიც მა­შინ აბი­ტუ­რი­ენ­ტი იყო, მი­იჩ­ნევს, რომ მისი ნაშ­რო­მე­ბი არას­წო­რად, უსა­მარ­თლოდ შე­ა­ფა­სეს. იგი ქუ­ლე­ბის მო­მა­ტე­ბა­სა და მო­რა­ლუ­რი ზი­ა­ნის ანა­ზღა­უ­რე­ბას ითხოვს. გო­გო­ნა უკვე სტუ­დენ­ტია, თუმ­ცა თვლის, რომ მისი ნაშ­რო­მე­ბის არას­წო­რად გას­წო­რე­ბის გამო, სა­სურ­ველ ფა­კულ­ტეტ­ზე ვერ მოხ­ვდა.

კერ­ძოდ, სტუ­დენ­ტი შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრს ბრალს სდებს იმა­ში, რომ მისი ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის, ასე­ვე ინ­გლი­სუ­რი ენის ნაშ­რო­მე­ბი არა­ო­ბი­ექ­ტუ­რად იყო გას­წო­რე­ბუ­ლი და მას ქუ­ლე­ბი მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად და­აკ­ლეს. მო­სარ­ჩე­ლეს დედა, რო­მე­ლიც თა­ვა­დაც გა­ნათ­ლე­ბის სი­ტე­მა­ში მუ­შა­ობს და პე­და­გო­გი­ურ საქ­მი­ა­ნო­ბას ეწე­ვა, AMBEBI.GE-სთან იმ გა­რე­მო­ე­ბებ­ზე სა­უბ­რობს, რო­მელ­თა გა­მოც ოჯახ­მა სა­სა­მარ­თლოს მი­მარ­თა.

რო­გორც თა­მარ ბა­კუ­რა­ძე AMBEBI.GE-ს უამ­ბობს, მან სა­სა­მარ­თლოს გა­დას­ცა აღ­ნიშ­ნუ­ლი ნაშ­რო­მე­ბის ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი, ექ­სპერ­ტუ­ლი შე­ფა­სე­ბა (ჯა­ვა­ხიშ­ვი­ლის სა­ხე­ლო­ბის სა­ხელ­მწი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის არ.ჩი­ქო­ბა­ვას სა­ხე­ლო­ბის ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბის ინ­სტი­ტუ­ტის მიერ გა­ცე­მუ­ლი დას­კვნა და ინ­გლი­სე­ლი ენათ­მეც­ნი­ე­რე­ბა­თა დოქ­ტო­რის, თო­მას ვი­ე­რის წე­რი­ლი) რომ­ლი­თაც დას­ტურ­დე­ბა, რომ მისი შვი­ლის ნაშ­რო­მე­ბია.12

"პი­რა­დი გა­მოც­დი­ლე­ბა რომ არა, ვე­რა­სო­დეს ვი­ფიქ­რებ­დი, რომ ეროვ­ნუ­ლი გა­მოც­დე­ბი არ იყო სა­მარ­თლი­ა­ნი, გამჭვირ­ვა­ლე. სი­ნამ­დვი­ლე­ში აღ­მოჩ­ნდა, რომ მი­ნი­მუმ ინ­გლი­სუ­რი­სა და ქარ­თუ­ლის კო­მი­სი­ე­ბის წევ­რე­ბი მა­ღა­ლი რან­გის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი არ არი­ან, რა­ზეც მე­ტყვე­ლებს ჩემ მიერ გა­მოვ­ლე­ნი­ლი შეც­დო­მე­ბი ტეს­ტე­ბის და­ვა­ლე­ბებ­სა და თა­ვად პი­რო­ბებ­ში.

ჩემ­თვის გა­მა­ოგ­ნე­ბე­ლია ის რომ, კონ­კრე­ტულ გაპ­რო­ტეს­ტე­ბულ სა­კი­თხზე, პა­სუხს ინ­გლი­სუ­რი ენის კო­მი­სია სტა­ტის­ტი­კუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბით ასა­ბუ­თებს. მა­გა­ლი­თად, თურ­მე იმას, რომ ნი­მუ­შად და­დე­ბულ, კონ­კრე­ტუ­ლი სტუ­დენ­ტის მიერ შეს­რუ­ლე­ბულ და უმაღ­ლე­სი ქუ­ლით შე­ფა­სე­ბულ წე­რი­ლის და­ვა­ლე­ბა­ში შეც­დო­მა არ არის, ადას­ტუ­რებს ის, რომ ის სტუ­დენ­ტთა 34 %-მა შე­ას­რუ­ლა. გამ­სწო­რებ­ლე­ბის არა­კომ­პე­ტენ­ტუ­რო­ბა­ზე თა­ვის­თა­ვად მე­ტყვე­ლებს აპე­ლა­ცი­ე­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის ძალ­ზე მა­ღა­ლი მო­ნა­ცე­მიც - ქარ­თუ­ლი ენი­სა და ლი­ტე­რა­ტუ­რის გა­მოც­დის შემ­თხვე­ვა­ში ყო­ველ მე­ო­თხე აპე­ლანტს შე­დე­გი ეც­ვლე­ბა. ჩემი შვი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში კი ერთ-ერთი კრი­ტე­რი­უ­მის ნუ­ლო­ვა­ნი შე­ფა­სე­ბა 2-ქუ­ლი­ა­ნით შე­იც­ვა­ლა - მა­შინ, როცა ნაშ­რო­მებს მი­ნი­მუმ 2, ხში­რად კი 3, გამ­სწო­რე­ბე­ლი ას­წო­რებს.3

თუმ­ცა, რა პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მი უნდა მოს­თხო­ვო გამ­სწო­რე­ბელს, რო­მელ­საც 1 ლარ­საც არ უხ­დი­ან თითო ნაშ­რო­მის გას­წო­რე­ბა­ში? რაც მთა­ვა­რია, არც ცენ­ტრი და არც სა­მი­ნის­ტრო არ და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლა, რე­ა­ლუ­რად გა­ნე­ხი­ლა ჩემ მიერ მი­თი­თე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი, ამ­გვა­რი ნი­ჰი­ლის­ტუ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბის შე­დე­გია ალ­ბათ ის გა­უმჭვირ­ვა­ლო­ბაც, რაც ცენ­ტრს და­კა­ნო­ნე­ბუ­ლიც კი აქვს: შე­ფა­სე­ბე­ბი­სა და შე­დე­გე­ბის პრო­ცე­დუ­რე­ბი სრუ­ლი­ად და­ხუ­რუ­ლია - მათ ვე­რა­ვინ ვე­რა­ნა­ი­რად გა­ა­კონ­ტრო­ლებს, რა პი­რად ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ზე შე­იძ­ლე­ბა იყოს ლა­პა­რა­კი, როცა გა­მოც­დე­ბი კონ­კურ­სია?" - აღ­ნიშ­ნა თა­მარ ბა­კუ­რა­ძემ AMBEBI.GE-სთან სა­უბ­რი­სას.

მო­სარ­ჩე­ლე მხა­რის უფ­ლე­ბებს ად­ვო­კა­ტი ეკა ლო­მი­ძე იცავს. იგი მი­იჩ­ნევს, რომ გა­მოც­დე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის ეროვ­ნულ­მა ცენ­ტრმა მისი დაც­ვის ქვეშ მყო­ფის კონ­სტი­ტუ­ცი­ით გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის უფ­ლე­ბა და­არ­ღვია:

"ეს საქ­მე ადას­ტუ­რებს, რომ სტუ­დენ­ტის შე­ფა­სე­ბი­სას გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მიდ­გო­მა არ­სე­ბობს ერთი და იმა­ვე და­ვა­ლე­ბის სის­წო­რეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით. აქ კი სა­ხე­ზე გვაქვს სხვა­დას­ხვა კომ­პე­ტენ­ტურ პირ­თა მიერ სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რად გას­წო­რე­ბუ­ლი ნაშ­რო­მი. ასეთ შემ­თხვე­ვა­ში თა­ვად ცენ­ტრიც უნდა იყოს და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი, რომ სტუ­დენტს არ დარ­ჩეს უსა­მარ­თლო­ბის გან­ცდა და შე­ფას­დეს მი­ნი­მუმ სხვა, მოწ­ვე­უ­ლი ექ­სპერ­ტე­ბის მიერ ნაშ­რო­მი, რაც არ მომ­ხდა­რა" - ამ­ბობს ეკა ლო­მი­ძე.

ად­ვო­კა­ტის თქმით, გა­ნათ­ლე­ბის სა­მი­ნის­ტრომ თავი აა­რი­და სა­კუ­თა­რი მო­ვა­ლე­ო­ბის შეს­რუ­ლე­ბას და საქ­მეს­თან მი­მარ­თე­ბა­ში ზე­რე­ლე და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­მო­ავ­ლი­ნა.

"სტუ­დენ­ტმა სა­ჩივ­რით მი­მარ­თა ცენ­ტრის ზემ­დგომ ორ­გა­ნოს, გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტროს, რო­მელ­მაც სა­ჩი­ვა­რი არ გა­მო­იკ­ვლია და ისევ გა­მოც­დე­ბის ცენ­ტრს გა­და­უგ­ზავ­ნა... სწო­რედ სა­მი­ნის­ტროა ის ორ­გა­ნო, რო­მე­ლიც ამ­ტკი­ცებს აღ­ნიშ­ნუ­ლი ცენ­ტრის საპ­რე­ტენ­ზიო კო­მი­სი­ე­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბას და პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია მათ მიერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ ქმე­დე­ბებ­ზე, რაც უნდა გა­მო­იკ­ვლი­ოს და შე­ა­ფა­სოს კონ­კრე­ტუ­ლი პრე­ტენ­ზი­ე­ბის არ­სე­ბო­ბი­სას. მან უნდა გა­ა­კონ­ტრო­ლოს, თუ რამ­დე­ნად კა­ნონ­შე­სა­ბა­მი­სია კო­მი­სი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და ხომ არ აქვს ად­გი­ლი ცენ­ტრის მიერ სტუ­დენ­ტის ნაშ­რო­მის გას­წო­რე­ბი­სას არა­კომ­პე­ტენ­ტურ ან უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას" - აღ­ნიშ­ნა ეკა ლო­მი­ძემ.

AMBEBI.GE და­უ­კავ­შირ­და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნულ ცენ­ტრს და ამ კონ­კრე­ტულ საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით შე­ფა­სე­ბის გა­კე­თე­ბა სთხო­ვა. უწყე­ბა­ში გან­გვი­ცხა­დეს, რომ აღ­ნიშ­ნულ სა­კი­თხზე კო­მენ­ტარს სა­სა­მარ­თლო პრო­ცე­სე­ბის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ გა­ა­კე­თე­ბენ:

„ეს არის აბი­ტუ­რი­ენ­ტის უფ­ლე­ბა, რომ გა­ა­სა­ჩივ­როს მი­ღე­ბუ­ლი შე­დე­გი. სწო­რედ ამი­ტომ არ­სე­ბობს სა­ა­პე­ლა­ციო პრო­ცე­სი ანუ პირ­ვე­ლა­დი შე­დე­გე­ბის გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბის შემ­დეგ, აბი­ტუ­რი­ენტს კი­დევ რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში აქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გა­ა­სა­ჩივ­როს არა მხო­ლოდ კონ­კრე­ტუ­ლი და­ვა­ლე­ბის, არა­მედ მთლი­ა­ნი ტეს­ტის შე­ფა­სე­ბა. სა­ა­პე­ლა­ციო კო­მი­სია იხი­ლავს თი­თო­ე­ულ ასეთ გა­ნა­ცხადს. აბი­ტუ­რი­ენტს კა­ნო­ნით აქვს მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი უფ­ლე­ბა მი­მარ­თოს სა­სა­მარ­თლოს და ასე­თი ფაქ­ტის არ­სე­ბო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში შე­ფა­სე­ბი­სა და გა­მოც­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრი სა­კუ­თარ პო­ზი­ცი­ას გა­მო­ხა­ტავს სა­სა­მარ­თლო პრო­ცეს­ზე" - გა­ნუ­მარ­ტეს AMBEBI.GE-ს გა­მოც­დე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის ეროვ­ნუ­ლი ცენ­ტრის წე­რილ­ში.

ambebi.ge

წაკითხვა 506 ჯერ განახლდა განახლდა მარტი 13 2019
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.