"იღბლიანები ხართ, საქართველოში ყველგან მოიწყობთ თავგადასავალს" - გაიცანით 26 წლის ამერიკელი გოგონა, რომელიც მსოფლიოში ველოსიპედით მოგზაურობს

ეს არის ამ­ბა­ვი 26 წლის ამე­რი­კე­ლი ნი­კოლ ჰე­კე­რის (Nicole Heker) შე­სა­ხებ,

რო­მელ­მაც ერთი წლის წინ, ცხოვ­რე­ბა­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო და ჩრდი­ლო­ეთ ნა­ხე­ვარსფე­როს გას­წვრივ ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბა სრუ­ლი­ად მარ­ტომ, ვე­ლო­სი­პე­დით და­ი­წყო.

"წი­ნას­წარ მქონ­და გან­სა­ზღვრუ­ლი, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბა ქალ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს და­მე­წყო. რი­ტუ­ა­ლე­ბი­სა და სიმ­ბო­ლო­ე­ბის ქალი ვარ, ასე ვთქვათ. სწო­რედ ამ დღეს მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­წყე­ბამ მომ­ცა ძალა არა მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის, არა­მედ ყვე­ლა ქა­ლის­თვის, რომ და­მეძ­ლია ჩემს წი­ნა­შე არ­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა გა­მოწ­ვე­ვა.

ეს იყო გან­ცხა­დე­ბა: დიახ, ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია! ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის მსხვრე­ვა, რომ ქა­ლე­ბი სუს­ტე­ბი და რბი­ლე­ბი ვართ. ჩვენ რა თქმა უნდა, შეგ­ვიძ­ლია ასე­თე­ბი ვი­ყოთ, მაგ­რამ ასე­ვე შეგ­ვიძ­ლია ვი­ყოთ ის, რაც გვსურს ვი­ყოთ. მე მსურს, რომ ჩრდი­ლო­ეთ ნა­ხე­ვარსფე­რო­ში ვე­ლო­სი­პე­დით ვი­მოგ­ზა­უ­რო და მე ამას გა­ვა­კე­თებ!" - გვი­თხრა ნი­კოლ ჰე­კერ­მა, რო­მე­ლიც გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის მი­უ­ხე­და­ვად, Ambebi.ge-ს ინ­ტერ­ვი­უ­ზე დას­თან­ხმდა.

nicolebike3 2019 03 16 2wYQgpZNQ5

მისი მოგ­ზა­უ­რო­ბის კი­დევ ერთი მი­ზა­ნი ქველ­მოქ­მე­დე­ბაა და მიზ­ნად ისა­ხავს მო­ი­ზი­დოს თან­ხე­ბი ნე­პალ­ში, ბავ­შვთა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ცენ­ტრის - Happy Kids Center-ის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად.

„რო­დე­საც ვე­ლო­სი­პე­დით მოგ­ზა­უ­რი ორი ადა­მი­ა­ნის ის­ტო­რია მო­ვის­მი­ნე, მო­ვი­ხიბ­ლე. ვი­ცო­დი რომ რთუ­ლი იქ­ნე­ბო­და, მაგ­რამ ვე­ლო­სი­პე­დით მოგ­ზა­უ­რო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ყვე­ლა­ფერ იმას გუ­ლის­ხმობს, რაც მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას მიყ­ვარს - ბუ­ნე­ბა, და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა, ად­გი­ლობ­რივ კულ­ტუ­რას­თან ინ­ტე­რაქ­ცია, თა­ვი­სუ­ფა­ლი გზა და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი", - გვე­უბ­ნე­ბა ნი­კო­ლი.

nicolebike2 2019 03 16 3VktbCxz9DcFU

წელს, 8 მარტს ერთი წელი შეს­რულ­და, რაც ნი­კოლ ჰე­კერ­მა ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბა წა­მო­ი­წყო. ტა­ი­ლან­დი, ლა­ო­სი, ჩი­ნე­თი, მონ­ღო­ლე­თი, ყა­ზა­ხე­თი, ყირ­გი­ზე­თი, ტა­ჯი­კე­თი, უზ­ბე­კე­თი, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სა­ქარ­თვე­ლო - ეს ის ქვეყ­ნე­ბია, სა­დაც მან თა­ვი­სი ვე­ლო­სი­პე­დით გა­ი­ა­რა, ადა­მი­ა­ნე­ბის ის­ტო­რი­ე­ბი მო­ის­მი­ნა, ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლი გახ­და და შე­იყ­ვა­რა კი­დეც.

"თბი­ლის­ში ვცხოვ­რობ­დი, რო­მე­ლიც მარ­თლა შე­მიყ­ვარ­და! ძა­ლი­ან კრე­ა­ტი­უ­ლი და ენერ­გი­უ­ლი ქა­ლა­ქია. აქ ძა­ლი­ან საყ­ვა­რე­ლი მე­გობ­რე­ბიც შე­ვი­ძი­ნე“ - ამ­ბობს მოგ­ზა­უ­რი, რო­მელ­მაც ყვე­ლა­ზე მეტი დრო სწო­რედ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში გა­ა­ტა­რა - სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვა­რი ნო­ემ­ბერ­ში გად­მოკ­ვე­თა და თურ­ქე­თის­კენ მი­მა­ვალ გზას, სულ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, მარ­ტის თვე­ში და­ად­გა.

 .

რო­გორც, Ambebi.ge-სთან სა­უ­ბარ­ში ნი­კო­ლი აღ­ნიშ­ნავს, სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ სხვა მოგ­ზა­უ­რე­ბის­გან გა­ი­გო, რომ­ლე­ბიც ამ­ბობ­დნენ, რომ „სა­ქარ­თვე­ლო სა­უ­კე­თე­სო ქვე­ყა­ნაა რა­ღაც დრო­ით და­სარ­ჩე­ნად". სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სუ­ლი კი მიხ­ვდა, რა­ტომ ლა­პა­რა­კობ­დნენ ამ­დენს სხვა მოგ­ზა­უ­რე­ბი ორ ზღვას შუა მოქ­ცე­ულ პა­ტა­რა ქვე­ყა­ნა­ზე.

"ეს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ბუ­ნე­ბით, რო­მე­ლიც გაქვთ, ადა­მი­ა­ნე­ბით, საკ­ვე­ბი­თა და რა თქმა უნდა, ღვი­ნი­თა და ჭა­ჭით! გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ნამ­დვი­ლად მარ­ტი­ვად მი­ვი­ღე და ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ ამ ქვე­ყა­ნა­ში ზამ­თა­რი გა­ვა­ტა­რე", - გვე­უბ­ნე­ბა ნი­კო­ლი.

თბი­ლი­სი, თე­ლა­ვი, გუ­და­უ­რი, ყაზ­ბე­გი, მცხე­თა, ხა­შუ­რი, სუ­რა­მი, ხა­რა­გა­უ­ლი, ზეს­ტა­ფო­ნი, სამ­ტრე­დია, ლან­ჩხუ­თი, გრი­გო­ლე­თი, შეკ­ვე­თი­ლი და ბა­თუ­მი - ეს ის ად­გი­ლე­ბია, რო­მელ­თა ნახ­ვა მოგ­ზა­ურ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­ას­წრო. ახლა თურ­ქეთ­ში მი­დის და კი­დევ 22 ქვე­ყა­ნას გა­ივ­ლის, სა­ნამ ეს­პა­ნე­თის ქა­ლაქ სე­ვი­ლი­ამ­დე ჩა­აღ­წევს და მოგ­ზა­უ­რო­ბას და­ას­რუ­ლებს.

nicolebikee 2019 03 16 LkKtSZQTSOz11V0

კი­თხვა­ზე თუ რა იყო მი­ზე­ზი, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბა მარ­ტომ და­ი­წყო, ნი­კო­ლი გვპა­სუ­ხობს:

"ვცდი­ლობ და­ვი­ვი­წყო ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც რე­ა­ლო­ბა­ში მაბ­რუ­ნებს, მა­გა­ლი­თად მო­საზ­რე­ბე­ბი იმის შე­სა­ხებ, რომ ქა­ლე­ბი მარ­ტო არ უნდა მოგ­ზა­უ­რობ­დნენ, ან რომ ისი­ნი ფი­ზი­კუ­რად ისე­თი­ვე აქ­ტი­უ­რე­ბი არ შე­იძ­ლე­ბა იყ­ვნენ, რო­გო­რე­ბიც მა­მა­კა­ცე­ბი“, - იფიქ­რა და და­ამ­ტკი­ცა კი­დეც...

მოგ­ზა­ურს, რო­მე­ლიც გრძელ და რთულ გზას ან­გა­რიშ­ზე არ­სე­ბუ­ლი 3 500 დო­ლა­რით და­ად­გა, ფული სწო­რედ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­უ­თავ­და და ფიქ­რობ­და, რომ უკვე დრო იყო მოგ­ზა­უ­რო­ბა და­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა, თუმ­ცა აქ სამ­სა­ხუ­რი იშო­ვა, ფული შე­აგ­რო­ვა და გზის გაგ­რძე­ლე­ბა შეძ­ლო.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ფე­რი ასე მარ­ტი­ვა­დაც არ ყო­ფი­ლა... აქ ცხოვ­რე­ბი­სას ნი­კოლს უსი­ა­მოვ­ნო ინ­ცი­დენ­ტი შე­ემ­თხვა - საყ­ვა­რე­ლი ვე­ლო­სი­პე­დი მო­პა­რეს, თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ პატ­რუ­ლის მუ­შა­ო­ბით გა­ოგ­ნე­ბუ­ლია, რად­გან მათ ძა­ლი­ან სწრა­ფად მო­ა­ხერ­ხეს ვე­ლო­სი­პე­დის პოვ­ნა და დაბ­რუ­ნე­ბა.

nicolegeorgia 2019 03 16 rQHrFsD1I6k5Xo

ეს არის ამ­ბა­ვი 26 წლის ამე­რი­კე­ლი ნი­კოლ ჰე­კე­რის (Nicole Heker) შე­სა­ხებ, რო­მელ­მაც ერთი წლის წინ, ცხოვ­რე­ბა­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღო და ჩრდი­ლო­ეთ ნა­ხე­ვარსფე­როს გას­წვრივ ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბა სრუ­ლი­ად მარ­ტომ, ვე­ლო­სი­პე­დით და­ი­წყო.

"წი­ნას­წარ მქონ­და გან­სა­ზღვრუ­ლი, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბა ქალ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო დღეს და­მე­წყო. რი­ტუ­ა­ლე­ბი­სა და სიმ­ბო­ლო­ე­ბის ქალი ვარ, ასე ვთქვათ. სწო­რედ ამ დღეს მოგ­ზა­უ­რო­ბის და­წყე­ბამ მომ­ცა ძალა არა მხო­ლოდ სა­კუ­თა­რი თა­ვის­თვის, არა­მედ ყვე­ლა ქა­ლის­თვის, რომ და­მეძ­ლია ჩემს წი­ნა­შე არ­სე­ბუ­ლი ყვე­ლა გა­მოწ­ვე­ვა.

ეს იყო გან­ცხა­დე­ბა: დიახ, ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია! ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია სტე­რე­ო­ტი­პე­ბის მსხვრე­ვა, რომ ქა­ლე­ბი სუს­ტე­ბი და რბი­ლე­ბი ვართ. ჩვენ რა თქმა უნდა, შეგ­ვიძ­ლია ასე­თე­ბი ვი­ყოთ, მაგ­რამ ასე­ვე შეგ­ვიძ­ლია ვი­ყოთ ის, რაც გვსურს ვი­ყოთ. მე მსურს, რომ ჩრდი­ლო­ეთ ნა­ხე­ვარსფე­რო­ში ვე­ლო­სი­პე­დით ვი­მოგ­ზა­უ­რო და მე ამას გა­ვა­კე­თებ!" - გვი­თხრა ნი­კოლ ჰე­კერ­მა, რო­მე­ლიც გა­დატ­ვირ­თუ­ლი რე­ჟი­მის მი­უ­ხე­და­ვად, Ambebi.ge-ს ინ­ტერ­ვი­უ­ზე დას­თან­ხმდა.

 

მისი მოგ­ზა­უ­რო­ბის კი­დევ ერთი მი­ზა­ნი ქველ­მოქ­მე­დე­ბაა და მიზ­ნად ისა­ხავს მო­ი­ზი­დოს თან­ხე­ბი ნე­პალ­ში, ბავ­შვთა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ცენ­ტრის - Happy Kids Center-ის და­სა­ფი­ნან­სებ­ლად.

„რო­დე­საც ვე­ლო­სი­პე­დით მოგ­ზა­უ­რი ორი ადა­მი­ა­ნის ის­ტო­რია მო­ვის­მი­ნე, მო­ვი­ხიბ­ლე. ვი­ცო­დი რომ რთუ­ლი იქ­ნე­ბო­და, მაგ­რამ ვე­ლო­სი­პე­დით მოგ­ზა­უ­რო­ბა სა­კუ­თარ თავ­ში ყვე­ლა­ფერ იმას გუ­ლის­ხმობს, რაც მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას მიყ­ვარს - ბუ­ნე­ბა, და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბა, ად­გი­ლობ­რივ კულ­ტუ­რას­თან ინ­ტე­რაქ­ცია, თა­ვი­სუ­ფა­ლი გზა და გა­მოწ­ვე­ვე­ბი", - გვე­უბ­ნე­ბა ნი­კო­ლი.

 

წელს, 8 მარტს ერთი წელი შეს­რულ­და, რაც ნი­კოლ ჰე­კერ­მა ხან­გრძლი­ვი მოგ­ზა­უ­რო­ბა წა­მო­ი­წყო. ტა­ი­ლან­დი, ლა­ო­სი, ჩი­ნე­თი, მონ­ღო­ლე­თი, ყა­ზა­ხე­თი, ყირ­გი­ზე­თი, ტა­ჯი­კე­თი, უზ­ბე­კე­თი, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი, სა­ქარ­თვე­ლო - ეს ის ქვეყ­ნე­ბია, სა­დაც მან თა­ვი­სი ვე­ლო­სი­პე­დით გა­ი­ა­რა, ადა­მი­ა­ნე­ბის ის­ტო­რი­ე­ბი მო­ის­მი­ნა, ყო­ველ­დღი­უ­რო­ბის ნა­წი­ლი გახ­და და შე­იყ­ვა­რა კი­დეც.

"თბი­ლის­ში ვცხოვ­რობ­დი, რო­მე­ლიც მარ­თლა შე­მიყ­ვარ­და! ძა­ლი­ან კრე­ა­ტი­უ­ლი და ენერ­გი­უ­ლი ქა­ლა­ქია. აქ ძა­ლი­ან საყ­ვა­რე­ლი მე­გობ­რე­ბიც შე­ვი­ძი­ნე“ - ამ­ბობს მოგ­ზა­უ­რი, რო­მელ­მაც ყვე­ლა­ზე მეტი დრო სწო­რედ ჩვენს ქვე­ყა­ნა­ში გა­ა­ტა­რა - სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ზღვა­რი ნო­ემ­ბერ­ში გად­მოკ­ვე­თა და თურ­ქე­თის­კენ მი­მა­ვალ გზას, სულ რამ­დე­ნი­მე დღის წინ, მარ­ტის თვე­ში და­ად­გა.

რო­გორც, Ambebi.ge-სთან სა­უ­ბარ­ში ნი­კო­ლი აღ­ნიშ­ნავს, სა­ქარ­თვე­ლოს შე­სა­ხებ სხვა მოგ­ზა­უ­რე­ბის­გან გა­ი­გო, რომ­ლე­ბიც ამ­ბობ­დნენ, რომ „სა­ქარ­თვე­ლო სა­უ­კე­თე­სო ქვე­ყა­ნაა რა­ღაც დრო­ით და­სარ­ჩე­ნად". სა­ქარ­თვე­ლო­ში ჩა­მო­სუ­ლი კი მიხ­ვდა, რა­ტომ ლა­პა­რა­კობ­დნენ ამ­დენს სხვა მოგ­ზა­უ­რე­ბი ორ ზღვას შუა მოქ­ცე­ულ პა­ტა­რა ქვე­ყა­ნა­ზე.

"ეს გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლია ბუ­ნე­ბით, რო­მე­ლიც გაქვთ, ადა­მი­ა­ნე­ბით, საკ­ვე­ბი­თა და რა თქმა უნდა, ღვი­ნი­თა და ჭა­ჭით! გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ნამ­დვი­ლად მარ­ტი­ვად მი­ვი­ღე და ძა­ლი­ან ბედ­ნი­ე­რი ვარ, რომ ამ ქვე­ყა­ნა­ში ზამ­თა­რი გა­ვა­ტა­რე", - გვე­უბ­ნე­ბა ნი­კო­ლი.

თბი­ლი­სი, თე­ლა­ვი, გუ­და­უ­რი, ყაზ­ბე­გი, მცხე­თა, ხა­შუ­რი, სუ­რა­მი, ხა­რა­გა­უ­ლი, ზეს­ტა­ფო­ნი, სამ­ტრე­დია, ლან­ჩხუ­თი, გრი­გო­ლე­თი, შეკ­ვე­თი­ლი და ბა­თუ­მი - ეს ის ად­გი­ლე­ბია, რო­მელ­თა ნახ­ვა მოგ­ზა­ურ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში მო­ას­წრო. ახლა თურ­ქეთ­ში მი­დის და კი­დევ 22 ქვე­ყა­ნას გა­ივ­ლის, სა­ნამ ეს­პა­ნე­თის ქა­ლაქ სე­ვი­ლი­ამ­დე ჩა­აღ­წევს და მოგ­ზა­უ­რო­ბას და­ას­რუ­ლებს.

კი­თხვა­ზე თუ რა იყო მი­ზე­ზი, რომ მოგ­ზა­უ­რო­ბა მარ­ტომ და­ი­წყო, ნი­კო­ლი გვპა­სუ­ხობს:

"ვცდი­ლობ და­ვი­ვი­წყო ყვე­ლა­ფე­რი ის, რაც რე­ა­ლო­ბა­ში მაბ­რუ­ნებს, მა­გა­ლი­თად მო­საზ­რე­ბე­ბი იმის შე­სა­ხებ, რომ ქა­ლე­ბი მარ­ტო არ უნდა მოგ­ზა­უ­რობ­დნენ, ან რომ ისი­ნი ფი­ზი­კუ­რად ისე­თი­ვე აქ­ტი­უ­რე­ბი არ შე­იძ­ლე­ბა იყ­ვნენ, რო­გო­რე­ბიც მა­მა­კა­ცე­ბი“, - იფიქ­რა და და­ამ­ტკი­ცა კი­დეც...

მოგ­ზა­ურს, რო­მე­ლიც გრძელ და რთულ გზას ან­გა­რიშ­ზე არ­სე­ბუ­ლი 3 500 დო­ლა­რით და­ად­გა, ფული სწო­რედ სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­უ­თავ­და და ფიქ­რობ­და, რომ უკვე დრო იყო მოგ­ზა­უ­რო­ბა და­ეს­რუ­ლე­ბი­ნა, თუმ­ცა აქ სამ­სა­ხუ­რი იშო­ვა, ფული შე­აგ­რო­ვა და გზის გაგ­რძე­ლე­ბა შეძ­ლო.

სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვე­ლა­ფე­რი ასე მარ­ტი­ვა­დაც არ ყო­ფი­ლა... აქ ცხოვ­რე­ბი­სას ნი­კოლს უსი­ა­მოვ­ნო ინ­ცი­დენ­ტი შე­ემ­თხვა - საყ­ვა­რე­ლი ვე­ლო­სი­პე­დი მო­პა­რეს, თუმ­ცა ამ­ბობს, რომ პატ­რუ­ლის მუ­შა­ო­ბით გა­ოგ­ნე­ბუ­ლია, რად­გან მათ ძა­ლი­ან სწრა­ფად მო­ა­ხერ­ხეს ვე­ლო­სი­პე­დის პოვ­ნა და დაბ­რუ­ნე­ბა.

"მარ­ტო მოგ­ზა­უ­რო­ბი­სას ყვე­ლა­ზე დიდი გა­მოწ­ვე­ვა ჩემ­თვის მა­მა­კა­ცე­ბი არი­ან. არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა რო­მელ ქვე­ყა­ნა­ში ვარ. რო­დე­საც გზის ნა­პი­რას მყოფ მა­მა­კაც­თა ჯგუფს ვხე­დავ, ნერ­ვი­უ­ლო­ბა მე­წყე­ბა. ზო­გი­ერ­თი მათ­გა­ნი კოც­ნას მიგ­ზავ­ნის, ზო­გი­ერ­თი მის­ტვენს, ზოგი მე­უბ­ნე­ბა „პა­ტა­რა, მოდი აქ!“. ნა­წი­ლი ფიქ­რობს, რომ სუს­ტი ვარ ან რომ ად­ვი­ლად მი­საწ­ვდო­მი ვარ, რად­გან ვარ უცხო­ე­ლი და თა­ნაც მარ­ტო. რო­გორც წესი, ჩემი ერთი დაყ­ვი­რე­ბა აჩუ­მებს მათ“, - გვიმ­ხელს გა­მოც­დი­ლი მოგ­ზა­უ­რი სა­კუ­თარ ში­შებს.

ნი­კოლ ჰე­კერს რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვი­საც აღ­მო­აჩ­ნდა, ვინც ყო­ველ­დღი­ურ სა­მუ­შაო რუ­ტი­ნა­ში ისეა ჩარ­თუ­ლი, რომ შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი ქვეყ­ნის სი­ლა­მა­ზის აღ­ქმა­საც ვერ ას­წრებს. ამ­ბობს, რომ მსგავ­სი მოგ­ზა­უ­რო­ბა ძვი­რი არ ჯდე­ბა, რად­გან მისი ტრან­სპორ­ტი და ის ფაქ­ტი, რომ ძი­რი­თა­დად კა­რავ­ში ცხოვ­რობს, დიდ ხარ­ჯებს არ სა­ჭი­რო­ებს.

nicolebikegirl 2019 03 16 F1khlme4PovwLxX

 

"დიდ სა­თავ­გა­და­სავ­ლო მოგ­ზა­უ­რო­ბა­ში წას­ვლა არ გჭირ­დე­ბა იმის­თვის, რომ თავი თა­ვი­სუფ­ლად იგ­რძნო ან რე­ლაქ­სა­ცია შეძ­ლო. ყო­ველ­დღე სამ­სა­ხუ­რის შემ­დეგ, ყო­ვე­ლი დღე სამ­სა­ხუ­რამ­დე და დას­ვე­ნე­ბის დღე­ებ­ში, ფარ­თო არ­ჩე­ვა­ნი გაქვთ თუ რო­გორ გა­ა­ტა­როთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო.

შე­გიძ­ლი­ათ, წახ­ვი­დეთ სა­ლაშ­ქროდ თბი­ლი­სის ირ­გვლივ მშვე­ნი­ერ მთებ­ში, დაჯ­დეთ ვე­ლო­სი­პედ­ზე და წახ­ვი­დეთ ბა­თუმ­ში... წახ­ვი­დეთ გუ­და­ურ­ში სა­თხი­ლა­მუ­როდ ან კა­ხეთ­ში მო­ა­წყოთ ბა­ნა­კი... სა­ქარ­თვე­ლო­ში მარ­თლაც იღ­ბლი­ა­ნე­ბი ხართ, რად­გან ნე­ბის­მი­ერ ად­გი­ლას, სა­დაც არ უნდა ჩახ­ვი­დეთ, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი თავ­გა­და­სა­ვა­ლის მო­წყო­ბა შე­გიძ­ლი­ათ!" - გვე­უბ­ნე­ბა 26 წლის გო­გო­ნა, რო­მელ­მაც და­ამ­ტკი­ცა, რომ „ქა­ლებს ეს შე­უძ­ლი­ათ!“

ambebi.ge

წაკითხვა 915 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.