September 30, 2023

როგორ უნდა გავარკვიოთ რომელი ვირუსი გვაქვს - თენგიზ ცერცვაძის განმარტება

თბი­ლი­სის ინ­ფექ­ცი­უ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს დი­რექ­ტო­რის, თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, გრი­პი და გრი­პის­მაგ­ვა­რი ვირუ­სე­ბი პა­ცი­ენ­ტე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში მსუ­ბუ­ქად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, ზო­გი­ერთს კი რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სიმპტო­მე­ბი მე­ტად აქვს გა­მო­ხა­ტუ­ლი, თუმ­ცა ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ში­ში არ არის.

რო­გორც მან „პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა „დღის ნი­უს­რუმ­ში“ გან­მარ­ტა, მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რის რამ­დე­ნი­მე დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბა გრი­პის და გრი­პის­მაგ­ვა­რი ვირუ­სე­ბის­თვის ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა.

 

ცერ­ცვა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, გრი­პი­სა და გრი­პის­მაგ­ვა­რი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის შემ­თხვე­ვებ­ში გარ­თუ­ლე­ბე­ბი ძი­რი­თა­დად, ჩვილ ბავ­შვებ­ში და იმ ასა­კო­ვან ადა­მი­ა­ნებ­ში ვლინ­დე­ბა, ვი­საც ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აქვს.

 

"ეს ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი მოვ­ლე­ნაა. უბ­რა­ლოდ ასე­თე­ბი, ვი­საც გა­ხან­გრძლი­ვე­ბუ­ლი ცხე­ლე­ბა აქვს, უფრო იქ­ცე­ვენ ყუ­რა­დღე­ბას, თო­რემ ეს იმას არ ნიშ­ნავს, რომ ისი­ნი უმ­რავ­ლე­სო­ბა არი­ან. უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში შე­და­რე­ბით მსუ­ბუ­ქად მიმ­დი­ნა­რე­ობს, მაგ­რამ მათ­ში, სა­დაც ცხე­ლე­ბა გა­ხან­გრძლი­ვე­ბუ­ლია, ან სხვა რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი სიმპტო­მე­ბი უფრო მე­ტად არის გა­მო­ხა­ტუ­ლი, ისი­ნი უფრო იქ­ცე­ვენ ყუ­რა­დღე­ბას და სწო­რედ ისი­ნი ხვდე­ბი­ან კლი­ნი­კებ­ში. რამ­დე­ნად სა­ში­შია რო­გორ გი­თხრათ, იმ­დე­ნად სა­ში­შია რამ­დე­ნა­დაც ზო­გა­დად, რი­გი­თი რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­ში­ში არ არის.

 

ჩვენ პრაქ­ტი­კუ­ლად, ბოლო 1 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი არ გვაქვს, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის უნდა ვი­ყოთ ყუ­რა­დღე­ბით. გან­სა­კუთ­რე­ბით, ჩვილ ბავ­შვებ­ში და ასა­კო­ვან ადა­მი­ა­ნებ­ში, რო­მელ­თაც თან­მხლე­ბი ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი აქვთ, ვი­ნა­ი­დან ამ გრიპს და გრი­პის­მაგ­ვარ და­ა­ვა­დე­ბებს ზო­გა­დად ახა­სი­ა­თებს გარ­თუ­ლე­ბე­ბი (ხში­რად არა, მაგ­რამ ახა­სი­ა­თებს) გან­სა­კუთ­რე­ბით, ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბით დატ­ვირ­თულ ასა­კო­ვან ადა­მი­ა­ნებ­ში და ჩვილ ბავ­შვებ­ში. ამი­ტომ ყუ­რა­დღე­ბით უნდა ვი­ყოთ, მაგ­რამ სი­ტყვა სა­შიშს მე არ გა­მო­ვი­ყე­ნებ­დი,“ - გა­ნა­ცხა­და თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძემ.

 

მან ასე­ვე გან­მარ­ტა, თუ რო­გორ უნდა გა­ვარ­კვი­ოთ რო­მე­ლი ვირუ­სი გვაქვს - თენ­გიზ ცერ­ცვა­ძის თქმით, ნე­ბის­მი­ე­რი რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის სიმპტო­მე­ბის გა­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე პირ­ველ რიგ­ში, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია კო­რო­ნა­ვირუს­ზე ტეს­ტის გა­კე­თე­ბა, ვი­ნა­ი­დან კო­რო­ნა­ვირუ­სი უფრო სა­ში­შია, ვიდ­რე სხვა გრი­პი და გრი­პის­მაგ­ვა­რი ვირუ­სე­ბი.

 

„ნე­ბის­მი­ე­რი რეს­პი­რა­ცი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის სიმპტო­მე­ბის გა­მო­ჩე­ნის­თა­ნა­ვე, სხვა რა­მე­ზე ნუ ჩა­ვი­ტა­რებთ ტესტს, ჩა­ვი­ტა­როთ ტეს­ტი კო­რო­ნა­ვირუს­ზე, იმი­ტომ რომ კო­რო­ნა­ვირუ­სი თუ გვაქვს სა­ში­შია, სხვე­ბი ნაკ­ლე­ბად სა­ში­შია და სიმპტო­მე­ბი არ გან­სხვავ­დე­ბა ერ­თმა­ნე­თის­გან. ძა­ლი­ან ძნე­ლია ავად­მყოფ­მა, ან ზოგ­ჯერ ექიმ­მაც გა­არ­კვიო, მარ­თა­ლია ნი­უ­ან­სებ­ში არის გან­სხვა­ვე­ბა, მაგ­რამ ამ ნი­უ­ან­სე­ბით ძა­ლი­ან ძნე­ლია გან­სხვა­ვე­ბა. აუ­ცი­ლებ­ლად, პირ­ვე­ლი­ვე დღეს კო­რო­ნა­ვირუს­ზე ტეს­ტის გა­კე­თე­ბა. ტეს­ტი ხელ­მი­საწ­ვდო­მია, გან­სა­კუთ­რე­ბით, სწრა­ფი ტექ­სტი ყველ­გან კეთ­დე­ბა. მე­ო­რე - კო­მუ­ნი­კა­ცია ოჯა­ხის ექიმ­თან. ოჯა­ხის ექი­მი უმე­ტეს შემ­თხვე­ვა­ში თვი­თონ ურე­კავს კო­რო­ნა­ვირუ­სით ინ­ფი­ცი­რე­ბულს, იმი­ტომ რომ ელექტრო­ნულ სის­ტე­მა­ში ხე­დავს, რომ ის ინ­ფი­ცი­რე­ბუ­ლია, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის შე­იძ­ლე­ბა ვერ და­ურ­ე­კოს. შე­იძ­ლე­ბა ბევ­რი ავად­მყო­ფი ჰყავს, ან გა­მორ­ჩა. ავად­მყო­ფი არ უნდა ელო­დოს და თვი­თონ და­უ­კავ­შირ­დეს თა­ვის ექიმს. ყვე­ლამ იცის ვინ არის თა­ვი­სი ექი­მი და და­უ­კავ­შირ­დეს და უთხრეს, რომ აქვს კო­რო­ნა­ვირუ­სი. ამის შემ­დეგ ექი­მი ელე­მენ­ტა­რუ­ლი სა­ტე­ლე­ფო­ნო გა­მო­კი­თხვით გა­არ­კვევს, მას სჭირ­დე­ბა „პაქსლო­ვი­დი“ თუ არა. თუ არ სჭირ­დე­ბა ეტყვის, რომ იყა­ვი ბი­ნა­ზე და მი­ი­ღე სიმპტო­მუ­რი მკურ­ნა­ლო­ბა და შენ მორ­ჩე­ბი. თუ „პაქსლო­ვი­დი“ სჭირ­დე­ბა ის მას „პაქსლო­ვიდს“ ბი­ნა­ზე გა­უგ­ზავ­ნის. ამა­ზე უკე­თე­სი მომ­სა­ხუ­რე­ბა რა უნდა იყოს?!“ - გა­ნა­ცხა­და ცერ­ცვა­ძემ.

წაკითხვა 165 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.