“დაასრულეთ ურთიერთობები, რომლებმაც საკუთარი თავი ამოწურა“ - ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი ქალწულისთვის

ივ­ლი­სი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გა­და­ფა­სე­ბის დროა. აუ­ცი­ლე­ბე­ლია და­ი­ტო­ვოთ ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და ძვირ­ფა­სი ნივ­თე­ბი და გა­და­აგ­დოთ წვრილ­მა­ნე­ბი. იმა­ვეს თქმა შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნებ­ზეც. ზო­გი­ერ­თი პრობ­ლე­მა მნიშ­ვნე­ლო­ბას და­კარ­გავს.

იგ­რძნობთ დრო­ის სწრაფ დი­ნე­ბას, ეც­დე­ბით ყვე­ლა­ფე­რი მარ­თოთ და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად გა­ა­ნა­წი­ლოთ თქვე­ნი რე­სურ­სე­ბი. გა­რე­მო­ე­ბე­ბი გა­ი­ძუ­ლებთ გა­დახ­ვი­დეთ აქ­ტუ­ა­ლუ­რი ამო­ცა­ნე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ზე. თუმ­ცა 25 ივ­ლი­სამ­დე სი­ხა­რუ­ლი­სა და შთა­გო­ნე­ბის მი­ზე­ზი მა­ინც გექ­ნე­ბათ. მო­გე­ცე­მათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა დატ­კბეთ ცხოვ­რე­ბის წუ­თე­ბით, მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღოთ სა­ინ­ტე­რე­სო ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ში, შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ მე­გობ­რუ­ლი თუ რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

 

ივ­ლი­სის ფი­ნან­სე­ბი

თავი უნდა და­იც­ვათ წა­რუ­მა­ტე­ბე­ლი ტრან­ზაქ­ცი­ი­სა და და­ბა­ლი ხა­რის­ხის ნივ­თე­ბის შეს­ყიდ­ვე­ბის­გან. აქ­ტუ­ა­ლუ­რი გახ­დე­ბა დე­ვი­ზი "ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ბრწყი­ნავს, ოქრო არ არის". პრეს­ტი­ჟი, ელე­გან­ტუ­რო­ბა და ბრწყინ­ვა­ლე­ბა უკა­ნა პლან­ზე გა­და­ვა, ად­გი­ლი და­ეთ­მო­ბა პრაქ­ტი­კუ­ლო­ბას და ფუნ­ქცი­ო­ნა­ლუ­რო­ბას. შე­გიძ­ლი­ათ შე­ი­ძი­ნოთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო ტექ­ნი­კა, ბა­ღის ხელ­სა­წყო­ე­ბი, ტან­საც­მე­ლი და ფეხ­საც­მე­ლი, კომ­პი­უ­ტე­რე­ბი და სა­კო­მუ­ნი­კა­ციო აღ­ჭურ­ვი­ლო­ბა.

25-დან თქვე­ნი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა - მერ­კუ­რი თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო "ფი­ნან­სუ­რი კონ­სულ­ტან­ტი" გახ­დე­ბა, რო­მე­ლიც და­გეხ­მა­რე­ბათ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ეფექ­ტუ­რი ინ­ვეს­ტი­ცი­ე­ბი, და­გეგ­მოთ ბი­უ­ჯე­ტი, გა­ერ­კვეთ ბუ­ღალ­ტრულ და სა­გა­და­სა­ხა­დო დო­კუ­მენ­ტებ­ში, გა­მო­ი­ყე­ნოთ კა­ნონ­მდებ­ლო­ბა სა­კუ­თა­რი მიზ­ნე­ბის­თვის და ისარ­გებ­ლოთ თქვე­ნი უფ­ლე­ბე­ბით სამ­თავ­რო­ბო უწყე­ბებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სას.

 

სა­მუ­შაო და ბიზ­ნე­სი

25 ივ­ლი­სამ­დე უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი გახ­დე­ბით სხვე­ბის მი­მართ და უფრო ხში­რად გა­ით­ვა­ლის­წი­ნებთ მათ თვალ­საზ­რისს. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, იყოთ უფრო თა­ვა­ზი­ა­ნი სა­უ­ბარ­ში და პა­ტი­ვი სცეთ სხვის აზრს. ამას­თან, მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ მარ­ტო­ო­ბა, იფიქ­რეთ თქვენს გეგ­მებ­ზე და კონ­ცენ­ტრირ­დით თქვენს ამო­ცა­ნებ­ზე. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ ბა­ლან­სი გუნ­დურ მუ­შა­ო­ბა­სა და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა­სა და სა­კუ­თარ პრო­ექ­ტებ­სა და აქ­ტი­ვო­ბებს შო­რის. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ წარ­მო­სახ­ვა, ფან­ტა­ზია და ბიზ­ნე­სი­სად­მი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მიდ­გო­მა. შე­საძ­ლოა თქვე­ნი ფა­რუ­ლი ნიჭი გა­მო­აშ­კა­რავ­დეს და არას­ტან­დარ­ტუ­ლი მუ­შა­ო­ბის მე­თო­დე­ბიც ხში­რად გა­მო­ი­ყე­ნოთ. გირ­ჩევთ და­გეგ­მოთ თქვე­ნი დღე უფრო ფრთხი­ლად და იყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი.

თვის ბო­ლოს თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ, შეძ­ლებთ მო­ვა­ლე­ო­ბე­ბის ეფექ­ტუ­რად და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით შეს­რუ­ლე­ბას. ეს გაზ­რდის თქვენს ავ­ტო­რი­ტეტს თქვენს კო­ლე­გებს შო­რის. გუნდში მეტ მხარ­და­ჭე­რას იგ­რძნობთ. გა­მო­ი­ყე­ნეთ მე­ნე­ჯმენ­ტის კე­თილ­გან­წყო­ბა თქვე­ნი კა­რი­ე­რუ­ლი წინსვლის­თვის. გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მეტი ინი­ცი­ა­ტი­ვა, იყა­ვით აქ­ტი­უ­რი და კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი, აჩ­ვე­ნეთ სხვებს თქვე­ნი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლო­ბა და ეფექ­ტუ­რო­ბა. შე­დე­გად მი­ი­ღებთ მომ­გე­ბი­ან ბიზ­ნეს­შე­თა­ვა­ზე­ბე­ბი პარტნი­ო­რე­ბის­გან და გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სებთ ფი­ნან­სურ და სო­ცი­ა­ლურ მდგო­მა­რე­ო­ბას.

 

ჯან­მრთე­ლო­ბა და აქ­ტი­უ­რო­ბა

 

ამ თვე­ში ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე ჩი­ვი­ლის მი­ზე­ზი არ გექ­ნე­ბათ. თავს მხი­ა­რუ­ლად გრძნობთ, იმუ­ნი­ტე­ტი მა­ღალ დო­ნე­ზეა. თუმ­ცა, თუ გაქვთ და­ა­ვა­დე­ბის რა­ი­მე სიმპტო­მი, გა­ი­ა­რეთ გა­მოკ­ვლე­ვა და მი­მარ­თეთ ექიმს. ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ სის­ხლძარ­ღვებ­სა და გუ­ლის და­ა­ვა­დე­ბებს. ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც საკ­მა­ოდ კარ­გია, უკვე ნაკ­ლე­ბად ნერ­ვი­უ­ლობთ და უფრო მშვი­დად რე­ა­გი­რებთ იმა­ზე, რაც თქვენ გარ­შე­მო ხდე­ბა. ხოლო, თუ და­მო­უ­კი­დებ­ლად ვერ უმკლავ­დე­ბით შფოთ­ვას, მა­შინ მი­მარ­თეთ ფსი­ქო­ლოგს. კარგ ამინ­დში მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ გა­რეთ, მაგ­რამ სი­ცხე­ში შე­საძ­ლოა თა­ვის ტკი­ვი­ლი და სი­სუს­ტე გა­ნი­ცა­დოთ.

 

სიყ­ვა­რუ­ლი და ფლირ­ტი

პირ­ველ დე­კა­და­ში შე­საძ­ლოა რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა და­ი­წყოთ ადა­მი­ან­თან, რო­მე­ლიც ფი­ნან­სუ­რად და­გეხ­მა­რე­ბათ. 11 ივ­ლი­სი­დან შე­იძ­ლე­ბა იფიქ­როთ წარ­სულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ზე, გა­და­უჭ­რელ ემო­ცი­ებ­ზე და ფა­რულ სურ­ვი­ლებ­ზე. ეს პე­რი­ო­დი იძ­ლე­ვა შე­საძ­ლებ­ლო­ბას გა­ნი­კურ­ნოთ და გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ ნე­ბის­მი­ე­რი ემო­ცი­უ­რი ტვირ­თის­გან, რა­მაც შე­იძ­ლე­ბა ხელი შე­გი­შა­ლოთ სიყ­ვა­რუ­ლის გან­ცდა­ში.

 

გაძ­ლი­ერ­დე­ბა თქვე­ნი მგრძნო­ბე­ლო­ბა და ინ­ტუ­ი­ცია სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სა­კი­თხებ­ში. უფრო ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი გახ­დე­ბით ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში. გაზ­რდილ მგრძნო­ბე­ლო­ბას შე­უძ­ლია გა­აღ­რმა­ოს კავ­ში­რი თქვენს პარტნი­ორ­თან, რაც ხელს შე­უ­წყობს უფრო მეტ გა­გე­ბას და თა­ნაგ­რძნო­ბას. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­ნი­ცა­დოთ ემო­ცი­უ­რი და­უც­ვე­ლო­ბის გან­ცდა და სიყ­ვა­რუ­ლის იდე­ა­ლი­ზა­ცი­ის ტენ­დენ­ცია. ხოლო ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­წყვე­ტის სურ­ვი­ლი, რად­გან ის არ შე­ე­სა­ბა­მე­ბა "იდე­ა­ლურს". ახალ­მა რო­მა­ნებ­მა შე­იძ­ლე­ბა დიდი გავ­ლე­ნა მო­ახ­დი­ნოს ემო­ცი­ურ ზრდა­სა და სუ­ლი­ერ ევო­ლუ­ცი­ა­ზე. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია მი­უდ­გეთ ამ კავ­ში­რებს ღიად, გულ­წრფე­ლად და ზრდის სურ­ვი­ლით. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გქონ­დეთ ისე­თი ურ­თი­ერ­თო­ბა, რომ­ლებ­ზეც რა­ი­მე მი­ზე­ზის გამო არ გსურთ სა­უ­ბა­რი ან შე­საძ­ლოა პო­ტენ­ცი­უ­რი პარტნი­ო­რი თა­ვი­დან­ვე უც­ნა­უ­რად მო­იქ­ცეს და გა­წყვი­ტოთ მას­თან კონ­ტაქ­ტი.

 

6 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა, სა­კი­თხე­ბის კო­ლექ­ტი­უ­რად გა­დაჭ­რა ერ­თგუ­ლი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბის დახ­მა­რე­ბით. შე­ეც­დე­ბით მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მე­გობ­რებ­თან, ადა­მი­ა­ნებ­თან, ვინც მხარს გი­ჭერთ ან შთა­გა­გო­ნებთ. ასე­ვე შე­ეც­დე­ბით გა­ა­ფარ­თო­ოთ თქვე­ნი სა­ნაც­ნო­ბო წრე, და­უ­კავ­შირ­დეთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს და და­ამ­ყა­როთ სა­სარ­გებ­ლო კონ­ტაქ­ტე­ბი. ეს პე­რი­ო­დი შე­სა­ფე­რი­სია ძი­რი­თა­დი მიზ­ნე­ბის გა­და­ხედ­ვი­სა და მცი­რე ინ­ტროს­პექ­ცი­ის­თვის. მო­ი­შო­რეთ ყვე­ლა­ფე­რი არა­სა­ჭი­რო, შე­ი­ტა­ნეთ ცვლი­ლე­ბე­ბი თქვენს სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში, და­ას­რუ­ლეთ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, რომ­ლებ­მაც სა­კუ­თა­რი თავი ამო­წუ­რა. ახლა მი­ღე­ბუ­ლი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბი გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს თქვენს მო­მა­ვალ­ზე. პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში ახლა და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბი უფრო სწრა­ფად გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას შეგ­მა­ტებთ.

 

21 ივ­ლი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ მეტი რო­მან­ტი­კა და ნა­თე­ლი გრძნო­ბე­ბის შე­მო­ტა­ნა თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. შე­საძ­ლოა, ზო­გი­ერ­თი ოჯა­ხის შექ­მნა­სა და შვი­ლე­ბის გა­ჩე­ნა­ზე და­ფიქ­რდეს. პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­ვი­დეს შემ­დეგ ეტაპ­ზე: და­ი­წყებთ თა­ნა­ცხოვ­რე­ბას და გა­აც­ნობთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს მშობ­ლებს. შვი­ლებ­თან მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ, ერ­თად და­გეგ­მეთ მათი მო­მა­ვა­ლი, ოჯა­ხუ­რი შვე­ბუ­ლე­ბა. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. ასე­ვე, ზო­გი­ერთს მო­გი­წევთ რთუ­ლი არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

 

წყარო

წაკითხვა 92 ჯერ
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.