რა საფრთხეებს შეიცავს შილაკის ხშირი კეთება და რას გირჩევთ დერმატოლოგი

21-ე სა­უ­კუ­ნის საქ­მი­ა­ნი ქა­ლის­თვის ში­ლა­კი ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო აღ­მო­ჩე­ნაა, რად­გან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ლა­ქის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ფრჩხი­ლე­ბი დიდი ხნით ინარ­ჩუ­ნებს ფორ­მას, მდგრა­დია და მოვ­ლი­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.

თუმ­ცა, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ეს კომ­ფორ­ტუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა სუ­ლაც არ არის უსაფრ­თხო. სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში კა­მა­თის სა­კი­თხია ში­ლა­კის შრო­ბის პრო­ცე­სი, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რი ულტრა­ი­ის­ფე­რი (ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში LED) ნა­თუ­რით ხდე­ბა და შე­საძ­ლოა, ის ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის სა­ში­შიც კი აღ­მოჩ­ნდეს. ასეთ დას­კვნამ­დე მი­ვიდ­ნენ კა­ნის კი­ბოს პრობ­ლე­მებ­ზე მო­მუ­შა­ვე ამე­რი­კუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი.

 

და­ა­ვა­დე­ბის რის­კი ძა­ლი­ან მცი­რეა, თუმ­ცა სრუ­ლად მისი გა­მო­რი­ცხვა არ შე­იძ­ლე­ბა.

რა საფრთხეებს შეიცავს შილაკის ხშირი კეთება და რას გირჩევთ დერმატოლოგი - "ამ პრობლემით პაციენტები ხშირად მოგვმართავენ"

21-ე სა­უ­კუ­ნის საქ­მი­ა­ნი ქა­ლის­თვის ში­ლა­კი ერთ-ერთი სა­უ­კე­თე­სო აღ­მო­ჩე­ნაა, რად­გან ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ლა­ქის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ფრჩხი­ლე­ბი დიდი ხნით ინარ­ჩუ­ნებს ფორ­მას, მდგრა­დია და მოვ­ლი­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.

 

თუმ­ცა, რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, ეს კომ­ფორ­ტუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა სუ­ლაც არ არის უსაფრ­თხო. სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში კა­მა­თის სა­კი­თხია ში­ლა­კის შრო­ბის პრო­ცე­სი, რო­მე­ლიც სპე­ცი­ა­ლუ­რი ულტრა­ი­ის­ფე­რი (ზო­გი­ერთ შემ­თხვე­ვა­ში LED) ნა­თუ­რით ხდე­ბა და შე­საძ­ლოა, ის ჯან­მრთე­ლო­ბის­თვის სა­ში­შიც კი აღ­მოჩ­ნდეს. ასეთ დას­კვნამ­დე მი­ვიდ­ნენ კა­ნის კი­ბოს პრობ­ლე­მებ­ზე მო­მუ­შა­ვე ამე­რი­კუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი.

 

და­ა­ვა­დე­ბის რის­კი ძა­ლი­ან მცი­რეა, თუმ­ცა სრუ­ლად მისი გა­მო­რი­ცხვა არ შე­იძ­ლე­ბა.

 

დერ­მა­ტო-ვე­ნე­რო­ლოგ სოფო ლი­ლუ­აშ­ვილს ში­ლა­კის საფრ­თხე­ებ­ზე ვკი­თხეთ და აღ­მოჩ­ნდა, რომ ძა­ლი­ან ბევ­რი პა­ცი­ენ­ტი მი­მარ­თავს, გელ-ლა­ქის ხში­რი კე­თე­ბის გამო და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბით. მკურ­ნა­ლო­ბა კი არც ისე მარ­ტი­ვია, საკ­მა­ოდ დიდ დრო­სა და ხარ­ჯებს მო­ი­თხოვს.

 

- ფრჩხილს რომ აზი­ა­ნებს, ფაქ­ტია, იწ­ვევს ონი­ქო­დის­ტრო­ფი­ას. ფრჩხი­ლის ანა­ტო­მი­ის დარ­ღვე­ვას და მე­ქა­ნი­კურ და­ზი­ა­ნე­ბას. ხში­რად მოგ­ვმარ­თა­ვენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც აქვთ ონი­ქო­დის­ტრო­ფია და ში­ლა­კის ფონ­ზე და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბი, ად­ვი­ლად ჩნდე­ბა სო­კო­ვა­ნი და­ა­ვა­დე­ბაც. ამ დროს ფრჩხი­ლის ქსო­ვი­ლი დაშ­ლი­ლია, არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნია და მარ­ტი­ვად შეღ­წე­ვა­დია სპო­რე­ბის­თვის.

 

- ში­ლა­კის კე­თე­ბი­სას ფრჩხი­ლის ხა­რის­ხი ფუჭ­დე­ბა?

- დიახ, თხელ­დე­ბა, განშრე­ვე­ბუ­ლია ფრჩხი­ლი და არ არის ერ­თგვა­რო­ვა­ნი, სიგ­რძი­ვი და­ზოლ­ვა აქვს, შემღვრე­უ­ლი შე­ფე­რი­ლო­ბა. მო­გეხ­სე­ნე­ბათ, ში­ლა­კის შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში შე­დის ფორ­მალ­დე­ჰი­დი, ამას­თა­ნა­ვე მისი გა­კე­თე­ბის პრო­ცეს­ში ფრჩხი­ლი მე­ქა­ნი­კუ­რა­დაც ზი­ან­დე­ბა - ხდე­ბა ფრჩხი­ლის დაქლიბ­ვა, რაც ჯან­მრთე­ლი ფრჩხი­ლის შემ­თხვე­ვა­ში რე­კო­მენ­დი­რე­ბუ­ლი არ არის.

ძა­ლი­ან ხში­რად მოგ­ვმარ­თა­ვენ პა­ცი­ენ­ტე­ბი ამ პრობ­ლე­მით და ონი­ქო­დის­ტრო­ფია ძა­ლი­ან რთუ­ლი სამ­კურ­ნა­ლოა. დიდ დროს, ძა­ლის­ხმე­ვას მო­ი­თხოვს და და ყვე­ლა­ფერ­თან ერ­თად ძვი­რიც ღირს. ამ დროს, უნდა ვა­ცა­დოთ ფრჩხილს ბო­ლომ­დე ამოს­ვლა, მთლი­ა­ნად უნდა შე­იც­ვა­ლოს ფრჩხი­ლის ფირ­ფი­ტა და ეს მარ­ტი­ვად მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი პრობ­ლე­მა ნამ­დვი­ლად არ არის.

 

- რა სიხ­ში­რით შე­იძ­ლე­ბა ში­ლა­კის გა­კე­თე­ბა, ისე რომ ფრჩხი­ლი არ დაგ­ვი­ზი­ან­დეს?

- ჩვენ­თან რო­დე­საც მო­დის პა­ცი­ენ­ტი, უკვე და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბით, სა­ერ­თოდ ვუკ­რძა­ლავთ ში­ლა­კის გა­კე­თე­ბას, რად­გან ამის­გან და­ზღვე­უ­ლი არა­ვინ არ არის და ყო­ველ­თვის შე­იძ­ლე­ბა თა­ვი­დან გან­ვი­თარ­დეს და­ა­ვა­დე­ბა. რაც შე­ე­ხე­ბა სიხ­ში­რეს, თუ ფრჩხი­ლი იტანს, შე­იძ­ლე­ბა 6 თვე­ში ერთხელ გა­კეთ­დეს.

 

- ზო­გა­დად ცნო­ბი­ლია, რომ ფე­ხის ფრჩხი­ლი უფრო მა­გა­რია, ამ შემ­თხვე­ვა­ში რო­გო­რია ში­ლა­კით და­ზი­ა­ნე­ბის მო­მარ­თვი­ა­ნო­ბა?

- ფე­ხის ფრჩხი­ლის და­ზი­ა­ნე­ბი­თაც ბევ­რი პა­ცი­ენ­ტი მო­დის. ზო­გა­დად, ფეხ­ზე უფრო მა­გა­რია ფრჩხი­ლი, მაგ­რამ ეს არ ნიშ­ნავს რომ არ და­ზი­ან­დე­ბა.

 

- ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ლა­ქის წას­მის შემ­თხვე­ვა­ში თუ შე­იძ­ლე­ბა და­ზი­ან­დეს ფრჩხი­ლე­ბი?

- ამ დრო­საც ზი­ან­დე­ბა თუ არას­წო­რად იკე­თე­ბენ, მე­ქა­ნი­კუ­რად აზი­ა­ნე­ბენ, ამ შემ­თხვე­ვა­შიც შე­იძ­ლე­ბა მი­ვი­ღოთ ცუდი შე­დე­გი, მაგ­რამ პრო­ცენ­ტუ­ლად უფრო ნაკ­ლე­ბი პა­ცი­ენ­ტი მო­დის ლა­ქით და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ფრჩხი­ლე­ბით, ვიდ­რე ში­ლა­კით.

 

- არ­სე­ბობს მო­საზ­რე­ბა, რომ ში­ლა­კის კე­თე­ბი­სას გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი სპე­ცი­ა­ლუ­რი გა­ნა­თე­ბა და­მა­ზი­ა­ნებ­ლად მოქ­მე­დებს და კი­ბოს რისკს ზრდის...

- სა­ვა­რა­უ­დოდ, ეს არის ულტრა­ი­ის­ფე­რი ნა­თე­ბა და ვე­თან­ხმე­ბი, რომ აპ­რო­ვო­ცი­რებს სიმ­სივ­ნუ­რი უჯრე­დე­ბის წარ­მოქ­მნას. თუმ­ცა, ეს რამ­დე­ნად შე­საძ­ლე­ბე­ლია ფრჩხილ­ში, ვერ გე­ტყვით. თუ პრობ­ლე­მა მა­ნამ­დე არ არ­სე­ბობ­და, არა მგო­ნია მხო­ლოდ ამან გა­მო­იწ­ვი­ოს. მაგ­რამ თუ საქ­მე გვაქვს ფრჩხილ­ქვე­შა სა­ეჭ­ვო წარ­მო­ნაქ­მნთან, ამ შემ­თხვე­ვა­ში ნამ­დვი­ლად ვუკ­რძა­ლავთ ში­ლაკს.

ში­ლაკ­მა გარ­და იმი­სა, რომ შე­საძ­ლოა, ფრჩხი­ლის სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბის გა­მომ­წვე­ვი გახ­დეს, აღ­მოჩ­ნდა, რომ ოპე­რა­ცი­ის გა­კე­თე­ბი­სას მცი­რე­ო­დე­ნი დის­კომ­ფორ­ტიც შექ­მნას.

 

ამ თე­მა­ზე კო­მენ­ტა­რის­თვის AMBEBI.GE-მ ქი­რურგ ოთარ კე­პუ­ლა­ძეს მი­მარ­თა:

- ეს დის­კომ­ფორ­ტი შე­იძ­ლე­ბა შე­ექ­მნათ ანეს­თე­ზი­ო­ლო­გებს, რო­დე­საც პა­ცი­ენ­ტებს სა­ტუ­რა­ცი­ას უკე­თე­ბენ. ამ დროს თით­ზე ამაგ­რე­ბენ სა­ტუ­რა­ტორს, რომ­ლის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც ზო­მა­ვენ სის­ხლში ჟანგბა­დის მო­მა­რა­გე­ბას და პულსს. სა­სურ­ვე­ლია ერთი თითი იყოს თა­ვი­სუ­ფა­ლი და მე­დი­ცი­ნა­ში, რო­დე­საც რა­ღაც სა­სურ­ვე­ლია, ის აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა გა­ვა­კე­თოთ. გეგ­მი­უ­რი ოპე­რა­ცი­ე­ბის დროს, პა­ცი­ენტს ყო­ველ­თვის ვაფრ­თხი­ლებთ.

 

- გა­და­უ­დე­ბე­ლი შემ­თხვე­ვის დროს რა ხდე­ბა, ში­ლა­კის მო­ცი­ლე­ბა წა­მი­ე­რად, აცე­ტო­ნით არ ხდე­ბა...

- ამ შემ­თხვე­ვა­ში სხვა ად­გი­ლი­დან ვსა­ზღვრავთ სა­ტუ­რა­ცი­ას.

 

წყარო

წაკითხვა 408 ჯერ განახლდა განახლდა იანვარი 24 2023

სიახლეები

ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.