9 თებერვლის ასტროლოგიური პროგნოზი

საკ­მა­ოდ რთუ­ლი დღეა. არ და­ი­წყოთ ახა­ლი საქ­მე­ე­ბი. მო­ე­რი­დეთ ფი­ნან­სურ ოპე­რა­ცი­ებს, ყო­ველ­გვარ ვაჭ­რო­ბა­სა და სა­სა­მარ­თლო საქ­მეს.

სხვა დღის­თვის გა­და­დეთ უფ­როს­თან შეხ­ვედ­რა და საქ­მე­ებ­ზე სა­უ­ბარს. არ გირ­ჩევთ მგზავ­რო­ბას, საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვას. მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ. კარ­გია მსუ­ბუ­ქი ვარ­ჯი­ში. ამ დღეს ქორ­წი­ნე­ბა და­უშ­ვე­ბე­ლია. გან­ქორ­წი­ნე­ბის მი­ზე­ზი ერთ-ერთი მე­უღ­ლის ღა­ლა­ტი ან ტყუ­ი­ლი გახ­დე­ბა. სა­სურ­ვე­ლია ამ დღეს და­იც­ვათ მარ­ხვა. ნე­ბა­დარ­თუ­ლია რძის პრო­დუქ­ტე­ბი. ხორ­ცი არა. ძი­ლის წინ მი­ი­ღეთ შხა­პი. არ და­ძა­ბოთ და გა­და­ღა­ლოთ თვა­ლე­ბი. კარ­გი დღეა დას­ვე­ნე­ბის­თვის, შიმ­ში­ლის­თვის.

 

ვერ­ძი

დატ­ვირ­თუ­ლი დღეა. თუ ღრუბ­ლებ­ში არ იფ­რენთ, და­ას­რუ­ლებთ ყვე­ლა და­ვა­ლე­ბას და­გეგ­მილ თა­რი­ღამ­დე. ვერძს მო­უ­წევს ბევ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია, ადა­მი­ა­ნე­ბის გაც­ნო­ბა და სხვა­დას­ხვა ად­გი­ლის მო­ნა­ხუ­ლე­ბა. მოკ­ლე გა­სე­ირ­ნე­ბა გაგ­რძნო­ბი­ნებთ უფრო ფხიზ­ლად და ენერ­გი­უ­ლად.

 

კურო

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი და­ვა­ლე­ბის და შეხ­ვედ­რის და­გეგ­მვას დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში, როცა ენერ­გი­ის დონე მა­ღა­ლია. თუ რამე არ გა­მო­ვი­და, გა­და­დეთ სხვა დრო­ის­თვის, ნუ ეც­დე­ბით საქ­მის დას­რუ­ლე­ბას ნე­ბის­მი­ერ ფა­სად. თქვენ­მა გა­და­ჭარ­ბე­ბულ­მა გამ­ძლე­ო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა უარ­ყო­ფი­თად იმოქ­მე­დოს თქვენს კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე.

 

ტყუ­პი

დღეს შე­სა­ფე­რი­სია, რომ უარი თქვათ რა­ი­მე ძველ­ზე, მოძ­ვე­ლე­ბულ­ზე და ად­გი­ლი და­უთ­მოთ რა­ღაც ახალს და სა­ინ­ტე­რე­სოს. თუ პრო­ექ­ტი 9 თე­ბერ­ვალს და­ი­წყეთ, მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ და მი­იყ­ვა­ნეთ თქვენ­თვის სა­სურ­ველ შე­დე­გამ­დე. ფრთხი­ლად და­უ­კავ­შირ­დით უც­ნობ ადა­მი­ა­ნებს, ნუ იქ­ნე­ბით გულ­წრფე­ლი.

 

კირჩხი­ბი

დღე­ვან­დე­ლი დღის­თვის არ უნდა და­გეგ­მოთ მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი საქ­მე­ე­ბი ან შეხ­ვედ­რე­ბი. გა­რე­მო­ე­ბე­ბი სწრა­ფად შე­იც­ვლე­ბა, პრობ­ლე­მე­ბი წარ­მო­იქ­მნე­ბა ყვე­ლა­ზე მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლებ­ში და კირჩხი­ბებ­მა სწრა­ფად უნდა უპა­სუ­ხონ იმას, რაც ხდე­ბა. შე­საძ­ლოა, თქვე­ნი ახლო წრი­დან ვინ­მეს სა­ი­დუმ­ლოს გა­ი­გოთ. სა­ი­დუმ­ლოდ შე­ი­ნა­ხეთ.

 

ლომი

ჯო­ბია ადრე ად­გეთ და დი­ლით და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა. თქვე­ნი ენერ­გია მა­ღალ დო­ნე­ზეა, ამი­ტომ დღე ნა­ყო­ფი­ე­რი და საქ­მით დატ­ვირ­თუ­ლია. კო­მუ­ნი­კა­ცი­აც ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში. არ და­ი­წყოთ ის, რა­საც სა­ღა­მომ­დე ვერ და­ას­რუ­ლებთ.

 

ქალ­წუ­ლი

დღე ამაღ­ლე­ბუ­ლი ემო­ცი­უ­რი ფო­ნის მქო­ნე. ქალ­წუ­ლებს 9 თე­ბერ­ვალს უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი­სა და შე­ფერ­ხე­ბე­ბის დაძ­ლე­ვი­სას სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­კონ­ტრო­ლე­ბა გა­უ­ჭირ­დე­ბათ. ეს ეხე­ბა რო­გორც სა­მუ­შაო სა­კი­თხებს, ასე­ვე პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებს. თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ, ჯო­ბია რო­მან­ტი­კუ­ლი პა­ე­მა­ნი და ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გა­და­დოთ.

 

სას­წო­რი

სას­წორს დი­ლი­დან­ვე უჭირს სამ­სა­ხურ­ზე კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა და ყუ­რა­დღე­ბა არ გა­გი­ფან­ტოთ სა­უბ­რებ­მა, ტე­ლე­ფონ­მა ან პი­რად­მა პრობ­ლე­მებ­მა. ნუ აი­ღებთ და­მა­ტე­ბით პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას და უმ­ჯო­ბე­სია თქვე­ნი და­უ­ყოვ­ნე­ბე­ლი სა­მუ­შაო შე­ას­რუ­ლოთ კო­ლე­გას­თან ერ­თად. ნუ გა­და­დებთ საქ­მე­ებს, შე­ე­ცა­დეთ და­ას­რუ­ლოთ ისი­ნი დღეს.

 

მო­რი­ე­ლი

დღე შე­სა­ფე­რი­სია თქვენ­თვის ნაც­ნო­ბი ყო­ველ­დღი­უ­რი სა­მუ­შა­ოს­თვის. რთუ­ლი ამო­ცა­ნე­ბი შეს­რულ­დე­ბა შეც­დო­მე­ბით და ძა­ლი­ან ნელა, ამი­ტომ არ უნდა და­ი­წყოთ ისი­ნი 9 თე­ბერ­ვალს. თუ ვინ­მეს­თან ჩხუ­ბი გაქვთ, ისა­უბ­რეთ გულ­წრფე­ლად, მო­ი­ხა­დეთ ბო­დი­ში, გან­მარ­ტეთ ყვე­ლა სა­კა­მა­თო პუნ­ქტი და გა­მო­ას­წო­რეთ შეც­დო­მე­ბი.

 

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს ის გეგ­მე­ბი, რომ­ლებ­საც ამ­დე­ნი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში ას­რუ­ლებ­დით, შე­იძ­ლე­ბა ახ­დეს. მცი­რე პრობ­ლე­მე­ბი თუ უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი ხელს არ შე­გიშ­ლით: ეცა­დეთ და მი­ზანს მი­აღ­წევთ. სა­ვა­რა­უ­დოდ, იქ­ნე­ბა სა­სარ­გებ­ლო კონ­ტაქ­ტე­ბი, რო­მელ­თა გა­მო­ყე­ნე­ბა­საც მო­მა­ვალ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში შეძ­ლებთ.

 

თხის რქა

ნუ იტყვით უარს თქვენს გეგ­მებ­სა და იდე­ებ­ზე, მა­ში­ნაც კი, თუ თქვე­ნი კო­ლე­გე­ბი დღეს მათ მი­მართ უარ­ყო­ფი­თად არი­ან გან­წყო­ბილ­ნი. გა­უ­ზი­ა­რეთ თქვე­ნი აზ­რე­ბი პრო­ფე­სი­ო­ნალ ადა­მი­ა­ნებს, შე­საძ­ლოა მი­ი­ღოთ სა­სარ­გებ­ლო რჩე­ვა ან თა­ნამ­შრომ­ლო­ბის შე­თა­ვა­ზე­ბას. თხის რქებს გა­მო­ად­გე­ბათ კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი დე­ბა­ტე­ბი ან აზ­რე­ბის გაც­ვლა.

 

მერ­წყუ­ლი

დღეს კო­მუ­ნი­კა­ცია რთუ­ლი იქ­ნე­ბა, გარ­შე­მო მყო­ფებს არ ეს­მით თქვე­ნი და არ უჭე­რენ მხარს თქვენს იდე­ებს. შე­ზღუ­დეთ კონ­ტაქ­ტე­ბი, კონ­ცენ­ტრირ­დით სა­მუ­შა­ო­ზე და ნუ შე­გა­წუ­ხებთ უსარ­გებ­ლო სა­უბ­რებს. ასე­ვე ჯო­ბია სა­ღა­მო მარ­ტომ გა­ა­ტა­როთ. უყუ­რე ფილ­მს, და­უთ­მეთ დრო ჰო­ბის.

 

თევ­ზე­ბი

9 თე­ბერ­ვალს კარ­გია შეც­დო­მე­ბის გა­აზ­რე­ბა და მათი გა­მოს­წო­რე­ბა. მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბი კარ­გად წა­რი­მარ­თე­ბა: შეძ­ლებთ და­ამ­ტკი­ცოთ თქვე­ნი აზრი და იპო­ვოთ ახა­ლი თა­ნა­მო­აზ­რე­ე­ბი. არ იჩ­ქა­როთ, იმუ­შა­ვეთ კომ­ფორ­ტუ­ლი ტემ­პით. სა­ღა­მო გა­ა­ტა­რეთ მშვიდ გა­რე­მო­ში.

წაკითხვა 73 ჯერ განახლდა განახლდა თებერვალი 09 2024
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.