"პოპულისტ პრემიერს "უტყდება" ქალების დაცვა, შს მინისტრს დანიშვნის დღიდან ამ თემაზე ხმა არ ამოუღია" - ნათია მეზვრიშვილი

პარ­ტია "სა­ქარ­თვე­ლოს­თვის" ერთ-ერთი ლი­დე­რი ნა­თია მეზვრიშ­ვი­ლი ბოლო პე­რი­ოდ­ში გახ­ში­რე­ბუ­ლი ფე­მი­ცი­დის ფაქ­ტებს ეხ­მა­უ­რე­ბა და სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რებს უმოქ­მე­დო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს.

მისი თქმით, "რა უბე­დუ­რე­ბაც ახლა გვჭირს, იმა­ში უპირ­ვე­ლე­სი დამ­ნა­შა­ვე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაა".

 

"70 წლის მო­ნა­ზო­ნი გა­ა­უ­პა­ტი­უ­რეს (აქამ­დე ვე­რა­ფე­რი ვთქვი, გო­ნე­ბამ­დე ვერ მი­ვუშ­ვი). ყო­ველ­თვის ვცდი­ლობ მო­ზო­მი­ლი ვიყო ასეთ მძი­მე ფაქ­ტებ­ზე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის კრი­ტი­კი­სას და პო­ლი­ტი­კუ­რი ხა­სი­ა­თი არ შევ­ძი­ნო, მაგ­რამ ეს აღა­რაა პო­ლი­ტი­კა.

 

მი­ნი­მუმ ბოლო სამი დღეა ტრა­გე­დი­ებს (ქმარ­მა ცოლი დაწ­ვა - ცე­ცხლი წა­უ­კი­და. 12 წლის ბავ­შვმა ბავ­შვი გა­ა­ჩი­ნა) ვით­ვლით და დიახ, ამა­ზე უპირ­ვე­ლე­სი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზეა, რომ­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი გუ­შინ (და ალ­ბათ, დღე­საც) ფე­ის­ბუქ­ზე მოთ­ქმა-გო­დე­ბით და კეკ­ლუ­ცით იყ­ვნენ და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი. რე­ა­ლუ­რად, მათ ხელ­შია და­ნა­შა­უ­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ ბრძო­ლის ქმე­დი­თი ბერ­კე­ტე­ბი. მინ­და გი­თხრათ, რომ პოს­ტე­ბით ვერ გაძ­ვრე­ბით. რომ მივ­ხვდი, პო­ზი­ტი­ურ დღის წეს­რიგს ვე­ღარ ვქმნი­დი და თვის ბო­ლოს მხო­ლოდ ხელ­ფასს ვი­ღებ­დი, გა­დავ­დე­ქი. ხოდა ან იმოქ­მე­დეთ, ან სინ­დის­მა შე­გა­წუ­ხოთ და წა­დით სახ­ლებ­ში (ბოლო-ბოლო ადა­მი­ა­ნე­ბის სი­ცო­ცხლე­ზეა სა­უ­ბა­რი, რო­მელ­საც ვერ და არ შვე­ლით).

 

არა­ვის ეგო­ნოს, რომ ეს მხო­ლოდ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის პრობ­ლე­მაა და ერთ დღეს გავ­ვე­ლურ­დით. ეს უმ­ძი­მე­სი ტრა­გე­დი­ე­ბი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმოქ­მე­დო­ბის, მოშ­ლი­ლი სა­ხელ­მწი­ფო აპა­რა­ტის, გულ­გრი­ლო­ბის, და­უს­ჯე­ლო­ბის, ძა­ლა­დო­ბის წა­ხა­ლი­სე­ბის შე­დე­გია. ორი დღის წინ ვთქვი, და­ნა­შა­უ­ლის სტა­ტის­ტი­კა იმა­ლე­ბა­თქო და ოც­ნე­ბამ უკად­რე­ბე­ლი იკად­რა. უმ­ძი­მე­სი ფაქ­ტე­ბი სა­ხე­ზეა.

 

მარ­ტი­ვად რომ ვთქვათ ხდე­ბა შემ­დე­გი:

ფსევ­დო­პატ­რი­ოტ, პო­პუ­ლისტ პრე­მი­ერს „უტყდე­ბა“ ქა­ლე­ბის დაც­ვა და დუმს. ის კი არა, თა­ვი­სი მრჩე­ვე­ლი რომ და­ნიშ­ნა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა დაც­ვი­სა და გენ­დერუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბის სა­კი­თხებ­ში, ტი­ტულს გენ­დერუ­ლი თა­ნას­წო­რო­ბა მო­ა­შო­რა.

 

შს მი­ნისტრს და­ნიშ­ვნის დღი­დან ამ თე­მა­ზე ხმა არ ამო­უ­ღია. შს მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე დი­ნე­ბას მიყ­ვე­ბა.

 

მუ­შა­ო­ბენ რი­გი­თე­ბი, რომ­ლე­ბიც პო­ლი­ტი­კას ფი­ზი­კუ­რად ვერ შექ­მნი­ან. აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­სა­გე­ბია, პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი რი­გი­თე­ბის გუ­ლის­ტკი­ვი­ლი, რომ მათი შრო­მა არ ჩანს. არ გა­მოჩ­ნდე­ბა და ამის მი­ზე­ზე­ბი პო­ლი­ტი­კურ ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა­ში უნდა ეძე­ბონ და თა­ვად ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დაც­ვა გა­აგ­რძე­ლონ (ბრძო­ლას ყო­ველ­თვის აქვს აზრი).

არც ერთი სა­მი­ნის­ტრო (მათ შო­რის გა­ნათ­ლე­ბა, ჯან­დაც­ვა) არ თვლის, რომ ძა­ლა­დო­ბის პრე­ვენ­ცი­აა მისი ფუნ­ქცი­აა. ბრალ­დე­ბულს და­ა­კა­ვე­ბენ და ეს ჰგო­ნი­ათ ქმე­დი­თი რე­ა­გი­რე­ბა. აქამ­დე რომ მათი უმოქ­მე­დო­ბით მი­ვი­და საქ­მე, იმას არ და ვერ აც­ნო­ბი­ე­რე­ბენ.

 

უწყე­ბებს შო­რის კო­ორ­დი­ნა­ცია ნულს უდ­რის. პრო­კუ­რა­ტუ­რას ჰგო­ნია ცნო­ბი­ე­რე­ბის ამაღ­ლე­ბის კამ­პა­ნი­ას თუ ჩა­ა­ტა­რებს (რაც კარ­გია, მაგ­რამ არც საკ­მა­რი­სი და არც პრო­კუ­რა­ტუ­რის საქ­მე), მოხ­სნი­ლი აქვს და­ნარ­ჩე­ნი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა. შსს-ს ჰგო­ნია, პრე­ზენ­ტა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბაა საქ­მე. გა­ნათ­ლე­ბა და ჯან­დაც­ვა სა­ერ­თოდ ჩირ­გვებ­შია და­მა­ლუ­ლი.

 

უწყე­ბე­ბი მუდ­მი­ვად თა­ვის მარ­თლე­ბი­სა და ერ­თმა­ნეთ­ზე გა­დაბ­რა­ლე­ბის რე­ჟიმ­ში არი­ან. არა­ნა­ი­რი ერ­თო­ბის გან­ცდა და სა­ერ­თო მიზ­ნის­თვის ბრძო­ლა. ქალს მოკ­ლა­ვენ და პრო­კუ­რა­ტუ­რა სა­სა­მარ­თლოს აბ­რა­ლებს, შსს პრო­კუ­რა­ტუ­რას. კო­ორ­დი­ნა­ცი­ის ჯაჭ­ვი რომ მორღვე­უ­ლია, ამა­ზე სა­კუ­თარ წილ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბას არ გრძნო­ბენ. იცით რა­ტომ?

 

მოშ­ლილ სა­ხელ­მწი­ფო­ში, სა­დაც პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მხო­ლოდ ერთი ადა­მი­ა­ნის (და არა ხალ­ხის) წი­ნა­შე არ­სე­ბობს, რო­მელ­საც აბ­სო­ლუ­ტუ­რად სხვა პრი­ო­რი­ტე­ტე­ბი აქვს, არა­ვის უნდა გამ­წე­ვი ძა­ლის როლ­ში ყოფ­ნა და ლი­დერ­ში­პის აღე­ბა. რის­თვი­საც ფას­დე­ბი­ან (მაგ.: პო­ლი­ტი­კუ­რი ოპო­ნენ­ტე­ბის დევ­ნის­თვის, უკა­ნო­ნო მოს­მე­ნის­თვის, თვალ­თვა­ლის­თვის, ნე­პო­ტიზ­მის­თვის, კო­რუფ­ცი­ის­თვის და ა.შ.), პო­ლი­ტი­კუ­რი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი იმით არი­ან და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი.

 

ხა­რის­ხის გაზ­რდა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი რე­ფორ­მე­ბი გა­ა­ჩე­რეს, სტა­ტის­ტი­კის დევ­ნა და და­ნა­შა­უ­ლის და­ფარ­ვა და­აბ­რუ­ნეს, ძა­ლა­დო­ბას მა­ღა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი ტრი­ბუ­ნი­დან ახა­ლი­სე­ბენ და ამარ­თლე­ბენ. რა­ზეა სა­უ­ბა­რი სა­ერ­თოდ?

 

ამ სრუ­ლი უმოქ­მე­დო­ბის ფონ­ზე, ყვე­ლა ჯერ­ზე, რო­გორც კი მძი­მე შე­დე­გე­ბი დგე­ბა, იწყე­ბენ აქ­ცენ­ტე­ბის სა­კა­ნონ­მდებ­ლო და პრო­ცე­დუ­რულ ცვლი­ლე­ბებ­ზე გა­და­ტა­ნას. რე­ა­ლუ­რად კი პრობ­ლე­მა უმოქ­მე­დო­ბა­ში და არაპრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მშია. ამი­სი ერთ-ერთი მა­გა­ლი­თია გუ­შინ არა­ერ­თხელ გაჟ­ღე­რე­ბუ­ლი მო­საზ­რე­ბა ელექტრო­ნუ­ლი სა­მა­ჯუ­რე­ბის და შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რე­ბის არა­ე­ფექ­ტი­ა­ნო­ბის შე­სა­ხებ.

 

რე­ა­ლუ­რად ერ­თიც მუ­შა­ობს და მე­ო­რეც, ერ­თსაც და მე­ო­რე­საც არა­ერ­თი ქალი უხ­სნია სიკ­ვდი­ლის­გან. როცა ვი­გებთ, რომ მკვლე­ლის მი­მართ წარ­სულ­ში შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რი იყო გა­მო­ცე­მუ­ლი ან ელექტრო­ნუ­ლი სა­მა­ჯუ­რის ტა­რე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა არ იყო და­კის­რე­ბუ­ლი, პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლი პირი შე­სა­ბა­მის უწყე­ბა­ში უნდა ვე­ძე­ბოთ, ვი­ნა­ი­დან რის­კე­ბის სა­თა­ნა­დოდ შე­ფა­სე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე, შე­მა­კა­ვე­ბე­ლი ორ­დე­რის გა­მო­ცე­მა, გა­მო­ცე­მის შემ­დეგ მისი მო­ნი­ტო­რინ­გი, ელექ­ტორ­ნუ­ლი სა­მა­ჯუ­რის გა­მო­ყე­ნე­ბა და მო­ძა­ლა­დის ქცე­ვის მო­ნი­ტო­რინ­გი პო­ლი­ცი­ის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა. შსს-ს ვალ­დე­ბუ­ლე­ბაა ამ მხრივ პო­ლი­ცი­ე­ლე­ბის სა­თა­ნა­დო გა­დამ­ზა­დე­ბა და კვა­ლი­ფი­კა­ცია უზ­რუნ­ველ­ყოს. 2 წე­ლია ელექტრო­ნუ­ლი სა­მა­ჯუ­რი ამოქ­მედ­და და ახლა დად­გინ­და, რომ პრობ­ლე­მა ყო­ფი­ლა?

 

მოკ­ლედ, რა უბე­დუ­რე­ბაც ახლა გვჭირს, იმა­ში უპირ­ვე­ლე­სი დამ­ნა­შა­ვე ხე­ლი­სუფ­ლე­ბაა. სა­ხელ­მწი­ფო თვით­დი­ნე­ბა­ზეა მიშ­ვე­ბუ­ლი და უმ­ძი­მე­სი შე­დე­გე­ბი სა­ხე­ზეა. ქვე­ყა­ნას პატ­რო­ნი არ ჰყავს" - წერს ნა­თია მეზვრიშ­ვი­ლი.

წაკითხვა 84 ჯერ განახლდა განახლდა ნოემბერი 26 2022
ჩვენს შესახებ

მოკლე ინფო

ჩვენი მთავარი პრინციპებია: სიზუსტე, ოპერატიულბა და დაბალანსებული ინფორმაციის მიწოდება.

ჩვენს შესახებ

საინფორმაციო სააგენტო „პირველი ნიუსი“ 2018 წელს შეიქმნა. ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე ქვეყნდება მიმდინარე პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური, მსოფლიო, კულტურული, სპორტული და სხვა აქტუალური სიახლეები.  სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება ადამიანის ერთ–ერთი ძირითადი უფლებაა. სწორედ ამ უფლების გამოყენებით ჩვენმა გუნდმა აიღო ვალდებულება, რომ საზოგადოებას დროულად მივაწოდოთ ამომწურავი, ობიექტური ინფორმაცია ფაქტებისა და მოვლენების დამახინჯების გარეშე.